Lokalna Grupa Działania Chełmno

Granty

18 paź 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2018/G/1

Typ projektu:

TYPY (wg SZOOP RPO WKP):

-TYP 2a usługi wzajemnościowe, samopomocowe;

-TYP 2b lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

-TYP 2c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

-TYP 1f i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.


Lokalna Grupa Działania Chełmno

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach


Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno


ZAKRES TEMATYCZNY:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna

Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD

Cel ogólny LSR 2 Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020


Oś Priorytetowa 11


Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju


Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR


Europejskiego Funduszu Społecznego


I. Informacje o naborze


Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.


II. Terminy składania wniosków


Termin, od którego można składać wnioski - 05.11.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski 21.11.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru - I kwartał 2019 r.


III. Miejsce składania wniosku


Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 7.15-15.15.


IV. Sposób i tryb składania wniosków


Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl - zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków.


Wygenerowany przez GWD wniosek wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru) najpóźniej do dnia 19.11.2018 r., do godz. 15:15


Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) - decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (dwa egzemplarze). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).


Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie kopert zgodnie z Procedurą naboru, oceny i wyboru projektów EFS.


V. Kto może złożyć wniosek?


O grant mogą się ubiegać:

-wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


VI. Do kogo ma być skierowany projekt (grupa docelowa)


Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;
 2. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

VII. Na co można otrzymać grant?


Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:


Cel ogólny LSR: 2 - Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023;


Cel szczegółowy LSR 2.1 - zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD;


Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna, typ projektu 2a, b, c i 1 f (wg SZOOP RPO WKP)


TYPY:

 • usług wzajemnościowych, samopomocowych;
 • lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
 • inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
 • i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

VIII. Wskaźniki produktu i rezultatu


W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. Wskaźnik produktu wg SzOOP:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS)

 1. wskaźniki rezultatu wg SzOOP:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywnośc społęczna.

 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych;

- liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

- wskaźnik efektywności społecznej.


IX. Alokacja środków w naborze


Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 500 000 PLN.


X. Forma wsparcia i poziom dofinansowania oraz maksymalna wartość grantu


**Forma wsparcia: **zaliczka/refundacja

wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.


XI. Kwalifikowalność kosztów


Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi **Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. **Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:


 1. koszty bezpośrednie - dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne - w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.


XII. Kryteria wyboru projektów


LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;
 2. Kryteriów zgodności z LSR;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załączniki nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

 1. Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;
 2. Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 80 pkt.

Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze.


XIII. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS


Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.


XIV. Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru


Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.


Generator wniosków:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=d2a85e4cd2c6f510&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9
Załączniki:

30 gru 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2019

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-356/19


Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP d) kluby pracy;

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),


Cel ogólny LSR: 1. Zwiększenie liczby działań w obszarze aktywnej integracji o charakterze środowiskowym na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na obszarze LGD do roku 2023

Cel szczegółowy LSR: 1.1. Wsparcie działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Przedsięwzięcie: 1.1.1. Zaktywizowane społecznie-zawodowo społeczeństwo LGD Chełmno (Typ 1d i 1e SZOOP) (projekt podmiotów innych niż LGD)


Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

 1. mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. - Kodeks cywilny na terenie obszaru LSR,
 2. osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
 3. osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:


Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.


Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 980 255,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).


Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.


Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu - 10 318,47 zł.


Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.


W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 zł netto.


Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 15.01.2020 r. do 13.02.2020 r., do godz. 15.15


Planowany termin rozstrzygnięcia konkursy: III kwartał 2020.


Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikiem (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.


Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/


Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy dostarczyć do biura LGD Chełmno (decyduje data wpływu do Biura LGD): 86-200 Chełmno, ul. Dominikańska 35, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.


Okres i termin realizacji projektu:


Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, a data końcowa realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.08.2021 r.


Obszar realizacji projektu:


W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców Miasta Chełmna, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy realizować na obszarze Miasta Chełmna. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem miasta. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu. Biuro projektu musi działać na terenie Miasta Chełmna przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu jego rozliczenia.


Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD Chełmno. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 501 388 474.


Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie: http://www.lgdchelmno.pl/ w biurze LGD Chełmno oraz na stronie: https://mojregion.eu/ w zakładce Regionalny Program Operacyjny.
Załączniki:

30 gru 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2019/G/1

Typ projektu:

TYPY (wg SZOOP RPO WKP):

-TYP 2a usługi wzajemnościowe, samopomocowe;

-TYP 2b lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

TYP 2c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

-TYP 1c kluby młodzieżowe;

-TYP 1f i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.


Lokalna Grupa Działania Chełmno informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna

Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD

Cel ogólny LSR 2 Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Oś Priorytetowa 11


Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju


Działanie 11.1


Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR


Europejskiego Funduszu Społecznego


I. Informacje o naborze


Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.


II. Terminy składania wniosku


Termin, od którego można składać wnioski - 15.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski 31.01.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru - II kwartał 2020 r.


III. Miejsce składania wniosku


Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.


IV. Sposób i tryby składania wniosku


Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl - zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.


Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 31.01.2020r., do godz. 15.15.


Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:


 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) - decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).


V. Kto może złożyć wniosek>


O grant mogą się ubiegać:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


VI. Do kogo ma być skierowany projekt (grupa docelowa)


Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;
 2. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

VII. Na co można otrzymać grant?


Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:


CEL OGÓLNY LSR: 2 - Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023;


CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 2.1 - zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD;


PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 - Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna, Typ projektu 2a, b, c oraz 1c i 1f (wg SZOOP RPO WKP)


TYPY:

 • usług wzajemnościowych, samopomocowych;
 • lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
 • inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
 • kluby młodzieżowe;
 • i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

UWAGA!


 1. Wszystkie działania podejmowane w ramach pkt. typu 2a, b i c winny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie "zamkniętych działań" skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisują się w ww. rozwiązania, ponieważ nie angażują, nie animują ani nie integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców. Działania takie powinny wyłączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Realizowane projekty w ramach typu 2c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej nie powinny być skoncentrowane na wsparciu dzieci (tym bardziej, iż grantobiorcy będą zobligowani do realizacji wskaźnika związanego z efektywnością społeczną). Uczestnictwo dzieci w tych projektach powinno być łączone ze wsparciem dorosłych dla zapewnienia kompleksowości wsparcia i realizacji zamierzonych celów. Dzieci mogą być również objęte wsparciem we wszystkich typach (pkt. a, b i c) jako otoczenie.

VIII. Wskaźniki produktu i rezultatu


W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:


1.wkaźnik produktu wg SzOOP:


- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS)


 1. wskaźnik rezultatu wg SzOOP

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna.


 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych;
 • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

- wskaźnik efektywności społecznej.


IX. Alokacja środków w naborze


Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 850 000 PLN.


**X. Forma wsparcia i poziom dofinansowania oraz maksymalna wartość grantu **Forma wsparcia: zaliczka/refundacja


Wysokość grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.


Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.


XI. Kwalifikowalność kosztów


Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 1. koszty bezpośrednie - dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne - w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.


XII. Kryteria wyboru projektów


LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;
 2. Kryteriów zgodności z LSR;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.


Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

 1. Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;
 2. Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 88 pkt.


Procedury wyboru i oceny projektów szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze.


XIII. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS


Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.


XIV. Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru


Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.


Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.


W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.


UWAGA:

link do generatora wniosków o dofinansowanie pojawi się 15.01.2020r.

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=efc0dc8c580e6c13&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9
Załączniki:

20 mar 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR


Numer konkursu LGD: 1/K/2020

Numer konkursy: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-375/20


Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
 • TYP d) kluby pracy;
 • TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),

CEL OGÓLNY LSR: 1. Zwiększenie liczby działań w obszarze aktywnej integracji o charakterze środowiskowym na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na obszarze LGD do roku 2023


CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 1.1. Wsparcie działań na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej


PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 Zaktywizowane społecznie-zawodowo społeczeństwo LGD Chełmno (Typ 1d i 1e SZOOP) (POJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)


Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:
 • mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny na terenie obszaru LSR,
 • osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
 • osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).


Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.


Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 980 255,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).


Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.


Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu - 10 319,47 zł.


Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.


W niniejszym naborze dopuszcza się możliwość finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 zł netto.


Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 06.04.2020 r. do 20.04.2020 r., do godz. 15.15.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2020.


Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować i złożyć w terminie naboru.


Wniosek o dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej:

https://generator.kujawsko-pomorskie.pl


Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy dostarczyć do biura LGD Chełmno (decyduje data wpływu do Biura LGD): 86-200 Chełmno, ul. Dominikańska 35, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.


Okres i termin realizacji projektu:

Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, a data końcowa realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.12.2021 r.


Obszar realizacji projektu:

W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców Miasta Chełmna, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy realizować na obszarze Miasta Chełmna. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem miasta.

Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu.

Biuro projektu musi działać na terenie Miasta Chełmna przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu jego rozliczenia.


Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD Chełmno. Z pytaniami można się zgłaszać na adres email: lgdchelmno@wp.pl lub telefonicznie pod numerem : 501 388 474.


Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie: www.lgdchelmno.pl, w biurze LGD Chełmno oraz na stronie www.mojregion.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.Załączniki:

4 wrz 2020

KOMUNIKAT z dnia 02.10.2020 r. o zmianie terminów składania wniosków o powierzenie grantu - wydłużenie terminu składania wniosków do 09.10.2020 r., do godz. 15.15


UWAGA! link do generatora wniosków o dofinansowanie JEST JUŻ AKTYWNY. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW. Link do generatora na dole strony.


Ogłoszenie o naborze wniosków


Numer naboru: 2020/G/1


Typ projektu:


TYPY (wg SZOOP RPO WKP):

 • TYP 2a usługi wzajemnościowe, samopomocowe;
 • TYP 2b lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
 • TYP 2c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
 • TYP 1c kluby młodzieżowe;
 • TYP 1f i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Lokalna Grupa Działania Chełmno


informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach


**Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno **


ZAKRES TEMATYCZNY:


 • Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna
 • Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD
 • Cel ogólny LSR 2 Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Oś Priorytetowa 11


Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju


Działanie 11.1:


Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR


Europejskiego Funduszu SpołecznegoI. Informacje o naborze


Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.


II. Terminy składania wniosku


 • Termin, od którego można składać wnioski - 18.09.2020 r.
 • Termin, do którego można składać wnioski 09.10.2020 r.
 • Termin rozstrzygnięcia naboru - IV kwartał 2020 r.

III. Miejsce składania wniosku


Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3 w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.


IV. Sposób i tryb składania wniosku


Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl - zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.


Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 09.10.2020 r., do godz. 15.15


Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) - decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).


V. Kto może złożyć wniosek?


O grant mogą się ubiegać:

 • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

VI. Do kogo ma być skierowany projekt (GRUPA DOCELOWA)


Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;
 2. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

VII. Na co można otrzymać grant?


Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczyniać do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:


CEL OGÓLNY LSR: 2 - Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023;


CEL SZEGÓŁOWY LSR 2.1 - zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD;


PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 - Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna, Typ projektu 2a, b, c oraz 1c i 1f (wg SzOOP RPO WKP)


TYPY:

 • usług wzajemnościowych, samopomocowych;
 • lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
 • inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
 • kluby młodzieżowe;
 • i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

UWAGA!

 1. Wszystkie działania podejmowane w ramach pkt. typu 2 a b i c winny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie "zamkniętych działań" skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisują się w ww. rozwiązania, ponieważ nie angażują, nie animują ani nie integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców. Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Realizowane projekty w ramach 2 c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej nie powinny być skoncentrowane na wsparciu dzieci (tym bardziej, iż grantobiorcy będą zobligowani do realizacji wskaźnika związanego z efektywnością społeczną). Uczestnictwo dzieci w tych projektach powinno być łączone ze wsparciem dorosłych dla zapewnienia kompleksowości wsparcia i realizacji zamierzonych celów. Dzieci mogą być również objęte wsparciem we wszystkich typach (pkt. a, b i c) jako otoczenie.

VIII. Wskaźniki produktu i rezultatu


W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS)
 1. wskaźnik produktu specyficznie dla Projektu Grantowego LGD:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych;
 • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.
 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:
 • wskaźnik efektywności społecznej.

IX. Alokacja środków w naborze


Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 850 000,00 PLN.


X. Forma wsparcia i poziom dofinansowania oraz maksymalna wartość grantu


Forma wsparcia: zaliczka/refundacja


Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.


Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.


XI. Kwalifikowalność kosztów


Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawione w budżecie w podziale na:

 1. koszty bezpośrednie - dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne - w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupi środków trwałych i cross-financingu.


XII. Kryteria wyboru projektów


LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Kryteriów zgodności z LSR;
 2. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.


Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

 1. Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.
 2. Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 88pkt.


Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze.


XIII. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS


Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.


XIV. Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru


Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15- 15.15.


Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.


W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie on-line, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.
Dodatkowe

http://www.mojregion.eu/index.php/dowiedz-sie/rlks/pytania-i-odpowiedzi-interpretacje – oś 11


Polecamy również wejść w zakładkę GRANTY na naszej stronie www, gdzie omówione są wszystkie sekcje wniosku do dofinansowanie.


UWAGA! link do generatora wniosków o dofinansowanie JEST JUŻ AKTYWNY. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW.


https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=32be5a7c74ff0c86&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9 - wejdź i składaj wnioski na działania społeczne
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.

Załączniki:

17 mar 2021

Ogłoszenie o naborze wniosków


Typ projektu:

TYPY (wg SZOOP RPO WKP):

 • TYP 2a usługi wzajemnościowe, samopomocowe;
 • TYP 2b lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
 • TYP 2c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
 • TYP 1c kluby młodzieżowe;
 • TYP 1f i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Lokalna Grupa Działania Chełmno


Informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach


Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno


Zakres tematyczny:

 • Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna
 • Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD
 • Cel ogólny LSR 2 Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju


Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR


Europejskiego Funduszu Społecznego


I. Informacje o naborze


Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.


II. Terminy składania wniosku


 • Termin, od którego można składać wnioski - 01.04.2021 r.
 • Termin, do którego można składać wnioski - 30.04.2021 r.
 • Termin rozstrzygnięcia naboru - II kwartał 2021 r.

III. Miejsce składania wniosku


Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.


IV. Sposób i tryb składania wniosku


Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl - zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu w raz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.


Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 30.04.2021 r., do godz 15.15.


Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) - decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).


V. Kto może złożyć wniosek?


Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;
 2. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

VII. Na co można otrzymać grant?


Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:

 1. CEL OGÓLNY LSR: 2 - Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023;
 2. CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 2.1 - zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD;
 3. PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 - Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna, typ projektu 2a, b, c oraz 1c i 1f (wg SzOOP RPO WKP)

TYPY:

 • usług wzajemnościowych, samopomocowych;
 • lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
 • inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
 • kluby młodzieżowe;
 • i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

UWAGA!

 1. Wszystkie działania podejmowane w ramach pkt. typu 2 a, b i c winny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie "zamkniętych działań" skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisuje się w ww. rozwiązania, ponieważ nie angażują, nie animują ani nie integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców. Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społęcznym.
 2. Realizowane projekty w ramach typu 2 c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej nie powinny być skoncentrowane na wsparciu dzieci (tym bardziej, iż grantobiorcy będą zobligowani do realizacji wskaźnika związanego z efektywnością społeczną). Uczestnictwo dzieci w tych projektach powinno być łączone ze wsparciem dorsołych dla zapewnienia kompleksowości wsparcia i realizacji zamierzonych celów. Dzieci mogą być również objęte wsparciem we wszyskich typach (pkt. a, b i c) jako otoczenie.

VIII. Wskaźnik produktu i rezultatu


W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS);
 1. wskaźnik rezultatu wg SzOOP:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna;
 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych;
 • liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie;
 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:
 • wskaźnik efektywności społecznej.

IX. Alokacja środków w naborze


Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 1 024 463,59 PLN.


X. Forma wsparcia i poziom dofinansowania oraz maksymalna wartość grantu


Forma wsparcia: zaliczka/refundacja


Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.


Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.


XI. Kwalifikowalność kosztów


Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 1. koszty bezpośrednie - dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne - w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.


XII. Kryteria wyboru projektów


LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Kryteriów zgodności z LSR;
 2. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.


Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

 1. Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.
 2. Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 88 pkt.


Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze.


XIII. Zasady udzielania wparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS


Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.


XIV. Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru


Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.


Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.


W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie on-line, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.
Dodatkowe:


http://www.mojregion.eu/index.php/dowiedz-sie/rlks/pytania-i-odpowiedzi-interpretacje – oś 11


Polecamy również wejść w zakładkę GRANTY na naszej stronie www, gdzie omówione są wszystkie sekcje wniosku o dofinansowanie.


UWAGA! Link do generatora wniosków o dofinansowanie jest już aktywny.

Zapraszamy do składania wniosków o powierzenie grantu.

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=b87bfe86676e58a1&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.

Załączniki:

30 cze 2021

Uwaga!

Link do generatora wnisków o dofinansowanie jest już aktywny.

Zapraszamy do składania wniosków o powierzenie grantu.

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=d9217843ab2b1a9f&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9


Ogłoszenie o naborze wniosków


Numer naboru: 2021/G/1E


Typ projektu:


Działanie wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej


Lokalna Grupa Działania Chełmno


informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach


Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno


ZAKRES TEMATYCZNY:


 • Przedsięwzięcie 3.1.1 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 • Cel szczegółowy LSR 3.1 Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej
 • Cel ogólny LSR 3 Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Oś Priorytetowa 11


Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju


Działanie 11.1:


Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR


Europejskiego Funduszu Społecznego


I. Informacje o naborze


Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.


II. Terminy składania wniosku


 • Termin, od którego można składać wnioski - 15.07.2021 r.
 • Termin, od którego można składać wnioski - 13.08.2021 r.
 • Termin rozstrzygnięcia naboru - IV kwartał 2021 r.

III. Miejsce składania wniosku


Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.


IV. Sposób i tryb składania wniosku


Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl - zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.


Wygenerowany przez GWD wraz załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 13.08.2021 r., do godz. 15.15.


Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji ( dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) - decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).


V. Kto może złożyć wniosek?


O grant mogą się ubiegać:

 • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

VI. Do kogo ma być skierowany projekt (grupa docelowa)


Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;
 2. podmioty ekonomii społecznej z obszaru LSR,
 3. jednostki samorządu terytorialnego z obszaru LSR

VII. Na co można otrzymać grant?


Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:


CEL OGÓLNY LSR 3 - Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023;


CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 3.1 - Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej;


PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1 - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej


TYP: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne spierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.


VIII. Wskaźniki produktu i rezultatu


W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS);
 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:
 • liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w programie;
 • liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w programie;
 • liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS (def. WLWK);
 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

IX. Alokacja środków w naborze


Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 199 852,00 PLN.


X. Forma wsparcia i poziom dofinansowania oraz maksymalna wartość grantu


Forma wsparcia: zaliczka/refundacja


Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.


Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.


XI. Kwalifikowalność kosztów


Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 1. koszty bezpośrednie - dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne - w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.


XII. kryteria wyboru projektów


LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów w zakresie:

 1. Kryteriów zgodności z LSR;
 2. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załączniki nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.


Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

 1. Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.
 2. Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 64 pkt.


Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do Ogłoszenia o naborze.


XIII. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS


Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.


XIV. Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru


Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.


Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.


W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie on-line, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.Załączniki:

23 sie 2021

INFORMACJA:


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno informuje, iż do dnia 30.09.2021 r., do godz. 15.15, na ogłoszony nabór nr 2021/G/2E nie wpłynął żaden wniosek.


Wkrótce będziemy ogłaszać kolejny nabór. Śledźcie uważnie stronę i fb LGD Chełmno.


UWAGA!


Link do generatora wniosków o dofinansowanie jest już aktywny:


https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=e3fd752e9beb16b2&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9


Zapraszamy do składania wniosków o powierzenie grantu.


Ogłoszenie o naborze wniosków


Numer naboru: 2021/G/2E


Typ projektu:


Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.


Lokalna Grupa Działania Chełmno


informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach


Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno


Zakres tematyczny:

 • Przedsięwzięcie 3.1.1 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 • Cel szczegółowy LSR 3.1 Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej
 • Cel ogólny LSR 3 Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Oś Priorytetowa 11


Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju


Działanie 11.1:


Włączenie na obszarach objętych LSR


Europejskiego Funduszu Społecznego


I. Informacje o naborze


Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.


II. Terminy składania wniosku


 • Termin, od którego można składać wnioski - 06.09.2021 r.
 • Termin, do którego można składać wnioski - 30.09.2021 r.
 • Termin rozstrzygnięcia naboru - IV kwartał 2021 r.

III. Miejsce składania wniosku


Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15


IV. Sposób i tryb składania wniosku


Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl - zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.


Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 30.09.2021 r., do godz. 15.15.


Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 • osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) - decyduje data wpływu do biura LGD. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generatora wniosków), jak i wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

V. Kto może złożyć wniosek?


O grant mogą się ubierać:

 • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

VI. Do kogo ma być skierowany projekt (grupa docelowa)


Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;
 2. podmioty ekonomii społecznej z obszaru LSR,
 3. jednostki samorządu terytorialnego z obszaru LSR

VII. Na co można otrzymać grant ?


Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:

 • Cel ogólny LSR 3 - Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023;
 • Cel szczegółowy LSR 3.1 - Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej;
 • Przedsięwzięcie 3.1.1 - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

TYP: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wpierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.


VIII. Wskaźniki produktu i rezultatu


W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS)
 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:
 • liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w programie;
 • liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w programie;
 • liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS (def. WLWK);
 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły wiedzęw zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej po opuszczeniu programu;
 • Liczba utworzonych partnerstw publicznospołecznych.

UWAGA: Wymogi realizacyjne dotyczące wskaźników produktu i rezultatu zawarto w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS.


IX. Alokacja środków w naborze


Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 199 852,00 PLN.


X. Forma wsparcia i poziom dofinansowania oraz maksymalna wartość grantu


Forma wsparcia: zaliczka/refundacja


Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego granem.


XI. Kwalifikowalność kosztów


Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 • koszty bezpośrednie - dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 • koszty administracyjne - w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.


XII. Kryteria wyboru projektów


LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Kryteriów zgodności z LSR;
 2. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.


Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

 1. Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.
 2. Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 64 pkt.


Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 12 do ogłoszenia o naborze.


XIII. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS


Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.


XIV. Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru


Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.


W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie on-line, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.
Załączniki:

2 lis 2021

Ogłoszenie o naborze wniosków


Numer naboru: 2021/G/3E


Typ Projektu:


Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej


Lokalna Grupa Działania Chełmno


informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach


Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno


Zakres tematyczny:

 • Przedsięwzięcie 3.1.1 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 • Cel szczegółowy LSR 3.1 Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej
 • Cel ogólny LSR 3 Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa 11


Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju


Działania 11.1:


Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR


Europejskiego Funduszu Społecznego


I. Informacje o naborze


Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.


II. Terminy składania wniosku

 • Termin, od którego można składać wnioski - 16.11.2021 r.
 • Termin, do którego można składać wnioski - 30.11.2021 r.
 • Termin rozstrzygnięcia naboru - I kwartał 2022 r.

III. Miejsce składania wniosku


Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.


IV. Sposób i tryb składania wniosku


Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl - zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków. Wygenerowany przez GWD wniosek w raz z załącznikami złożyć najpóźniej do dnia 30.11.2021r., do godz. 15.15.


Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 • osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku)- decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).


V. Kto może złożyć wniosek?


O grant mogą się ubiegać:

 • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

VI. Do kogo ma być skierowany projekt (grupa docelowa)


Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

 1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;
 2. podmioty ekonomii społecznej z obszaru LSR,
 3. jednostki samorządu terytorialnego z obszaru LSR

VII. Na co można otrzymać grant?


Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:

 • Cel ogólny LSR 3 - Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023;
 • Cel szczegółowy LSR 3.1 - Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej;
 • Przedsięwzięcie 3.1.1 - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

TPY: Działania spierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.


VIII. Wskaźniki produktu i rezultatu


W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS);
 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:
 • liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w programie;
 • liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w programie;
 • liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS (def. WLWK);
 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły wiedzę w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej po opuszczeniu programu;
 • liczba utworzonych partnerstw publicznospołecznych.

UWAGA: Wymogi realizacyjne dotyczące wskaźników produktu i rezultatu zawarto w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS.


IX. Alokacja środków w naborze


Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów grantem w naborze wynosi 213 749,25 PLN.


X. Forma wsparcia i poziom dofinansowania oraz maksymalna wartość grantu


forma wsparcia: zaliczka/refundacja


Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.


XI. Kwalifikowalność kosztów


Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 • koszty bezpośrednie - dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 • koszty administracyjne - w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.


XII. Kryteria wyboru projektów


LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Kryteriów zgodności z LSR;
 2. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnianie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.


Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

 1. Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZNY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.
 2. Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 64 pkt.

Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 12 do ogłoszenia o naborze.


XIII. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS


Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących złączniki nr 1 do Ogłoszenia.


XIV. Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru


Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie on-line, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.
Załączniki:

31 paź 2022

Ogłoszenie o naborze wniosków


Numer naboru: 2022/PP/1


Lokalna Grupa działania Chełmno


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe w ramach realizacji


w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno na lata 2016-2023


w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00.IZ.00-04-422/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Numer naboru LGD: 2022/PP/1


Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność


Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR


I. Terminy składania wniosku pilotażowego


 • Termin, od którego można składać wnioski - 01.11.2022 r.
 • Termin, do którego można składać wnioski - 13.11.2022 r.
 • Termin rozstrzygnięcia naboru - IV kwartał 2022 r.

II. Miejsce składania wniosku pilotażowego


Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, w godzinach poniedziałek - piątek od 08:00 do 15:15.


III. Sposób składania wniosku


 1. Wniosek o dofinansowanie projektu pilotażowego w jednej wersji papierowej oraz pomocniczo w wersji elektronicznej (na osobnym elektronicznym nośniku danych) wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 01.11.2022 r. od godz. 8.00 do 13.11.2022 r. do godziny 15.15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35; 86-200 Chełmno
 2. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru - IV kwartał 2022 roku
 3. Wniosek o dofinansowanie projektu pilotażowego należy wypełnić elektroniczne na wzorze formularza aplikacyjnego, znajdującego się na stronie internetowej LGD www.lgdchelmno.pl w zakładce: konkursy
 4. Wniosek powinien być opatrzony podpisem osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących oraz pieczęcią imienną wraz ze wskazaniem funkcji/stanowiska danej/ch osoby/osób. W przypadku braku imiennej pieczęci wymagany jest czytelny podpis (czytelnie imię i nazwisko) osoby/osób upoważnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących. Oprócz podpisu osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podejmowania decycji wiążących każdorazowo wymagana jest pieczęć podmiotu.
 5. W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do wniosku o dofinansowanie projektu pilotażowego (pełnomocnictwo stanowi za-łącznik do wniosku o dofinansowanie: należy je załączyć w oryginale w jednym egzemplarzu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie).

IV. Kto może złożyć wniosek?


O dofinansowanie projektu pilotażowego mogą się ubiegać wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


UWAGA! Wśród podmiotów wyłonionych do realizacji projektów pilotażowych, zgodnie z zapisem „minimum 75% muszą stanowić podmioty sektora społecznego”, LGD skieruje do dofinansowania 75% wniosków złożonych przed podmioty z sektora społecznego i 25% spoza sektora społecznego, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej. Ilość podmiotów zostanie uzależniona od łącznej ilości projektów, które zostaną skierowane do dofinansowania, tzn. uzyskają minimalną liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru.


V. Na co można otrzymać dofinansowanie


W ramach naboru przewidziano następujący typ projektów:


Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nierealizowanych przez daną LGD w ramach wdrażania swojej strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.


Projekt, aby uzyskać dofinansowanie musi być skierowany do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno na lata 2016-2023 i uczestnikami projektu pilotażowego muszą być osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z interwencji EFS.


Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników, i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika.


VI. Forma wsparcia i poziom dofinansowania


Forma wsparcia: zaliczka/refundacja


Wysokość maksymalna dofinansowania projektu wynosi 61 396, 25 zł i stanowi 100% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym dofinansowaniem.


VII. Alokacja środków w naborze


Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów pilotażowych w naborze wynosi 245 585 PLN.


VIII. Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru


Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:15 do 15:15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.
Załączniki:

3 lip 2023

Ogłoszenie o naborze wniosków


Numer naboru: 2023/PP/2


Lokalna Grupa Działania Chełmno


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe w ramach realizacji


Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Grupa Działania Chełmno na lata 2016-2023


w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-422/21 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Numer naboru LGD: 2023/PP/2

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność


Działanie 11. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR


I. Teriminy składania wniosku pilotażowego


 • Termin, od którego można składać wnioski - 18.07.2023 r.
 • Termin, do którego można składać wnioski - 02.08.2023 r.
 • Termin rozstrzygnięcia naboru - III kwartał 2023 r.

II. Miejsce składania wniosku pilotażowego


Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek - piątek od 7:15 do 15:15.


III. Sposób Składania wniosku


Wniosek o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o dofinansowanie dostępnym na stronie internetowej LGD www.lgdchelmno.pl w zakładce: konkursy, następnie wersję papierową wniosku o dofinansowanie, wygenerowaną z generatora wniosków aplikacyjnych, podpisaną przez osoby uprawnione wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w jednym egzemplarzu, w formie wydruku, w terminie naboru w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno.


Wniosek w generatorze wniosków aplikacyjnych należy wypełnić w sposób kompletny tzn. wypełnić w języku polskim wszystkie pola wskazane we wniosku o dofinansowanie.


Jeśli dane pole we wniosku o dofinansowanie nie dotyczy danego wniosku o dofinansowanie to należy wpisać: "nie dotyczy" lub "-".


Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).


W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do wniosku o dofinansowanie (pełnomocnictwo stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie: należy je załączyć w oryginale w jednym egzemplarzu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz załączyć zeskanowany dokument w formie pdf do wniosku w wersji elektronicznej).


Uwaga! Wniosek należy wypełnić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze i instrukcjami, które są wskazane we wzorze wniosku o dofinansowanie.


Wniosek o dofinansowanie projektu pilotażowego w wersji papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca ( dostarczyciel otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku opatrzone podpisem i datą),
 • drogą pocztową lub kurierem.

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pilotażowego decyduje data wpływu do Biura LGD. Niezłożenie wersji papierowej skutkuje odrzuceniem wniosku.


IV. Kto może złożyć wniosek?


O dofinansowanie projektu pilotażowego mogą się ubiegać wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


UWAGA! Wśród podmiotów wyłonionych do realizacji projektów pilotażowych, zgodnie z zapisem „minimum 75% muszą stanowić podmioty sektora społecznego”, LGD skieruje do dofinansowania 75% wniosków złożonych przed podmioty z sektora społecznego i 25% spoza sektora społecznego, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej. Ilość podmiotów zostanie uzależniona od łącznej ilości projektów, które zostaną skierowane do dofinansowania, tzn. uzyskają minimalną liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru.


V. Na co można otrzymać dofinansowanie


W ramach naboru przewidziano następujący typ projektów:


Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nierealizowanych przez daną LGD w ramach wdrażania swojej strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.


Projekt, aby uzyskać dofinansowanie musi być skierowany do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno na lata 2016-2023 i uczestnikami projektu pilotażowego muszą być osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z interwencji EFS.


Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników, i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika.


VI. Forma wsparcia i poziom dofinansowania


Forma wsparcia: zaliczka/refundacja


Wysokość maksymalna dofinansowania projektu wynosi 63 150,00 zł i stanowi 100% środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym dofinansowaniem.


VII. Alokacja środków w naborze


Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów pilotażowych w naborze wynosi 252 600,00 PLN.


VIII. Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru


Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:15 do 15:15.


Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.


W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie zdalnej.
Link do generatora wniosków o dofinansowanie:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=cd8ee8c339da3baf&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9


Uwaga! wnioski można składać do 18.07.2023 r. W generatorze można pracować już teraz, ale nie będzie można wysłać do nas wniosków wcześniej niż od 18.07.2023 r.
Załączniki: