Lokalna Grupa Działania Chełmno

Członkostwo w LGD

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem międzysektorowym składającym się z przedstawicieli instytucji publicznych (sektor publiczny), lokalnych partnerów społecznych i mieszkańców (sektor społeczny) oraz gospodarczych (sektor gospodarczy). LGD jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz obszaru Miasta Chełmna.

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

  1. osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Chełmno, które:
    • a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych,
    • b) złożyły deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia;
  2. osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządów województw, działające na terenie Gminy Miasta Chełmno, które
    • a) złożyły deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
    • b) wskazały osobę reprezentującą je w Stowarzyszeniu.

zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia do Stowarzyszenia i wspierania jego działalności.

Deklaracje do pobrania:

Członkowie Stowarzyszenia LGD Chełmno

Lista Członków LGD Chełmno stan na 2024r.