O nas

LGD Chełmno to sto­­wa­­rzy­­sze­­nie, które tworzą or­ga­ni­z­a­cje poza­­rząd­owe, przed­się­bio­­rcy, Gmina Miasto Chełmno i mie­szka­ńcy Chełmna – to re­al­ne, między­­sektorowe part­ne­r­stwo. Jako miej­ska Lo­ka­lna Gru­pa Dzia­ła­nia w Cheł­mnie bę­dzie­my ko­rzy­stać ze śro­dków Euro­pej­­skiego Funduszu Społecz­nego, by realizo­­wać przed­sięw­zięcia pro­­jek­t­owe, przy­go­to­­wane przez mie­­szka­ń­ców i ich or­­ga­­ni­­za­­cje.

Aktualności

Granty 2021/G/2E

UWAGA! Link do generatora wniosków o dofinansowanie jest już aktywny: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=e3fd752e9beb16b2&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9 Zapraszamy [...]

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Polecamy