Lokalna Grupa Działania Chełmno

LGD Chełmno

Lokalna Grupa Działania Chełmno (LGD Chełmno)... dla większości mieszkańców brzmi tajemniczo. Naszym zadaniem jest to zmienić. Kim jesteśmy, czym się zajmujemy, gdzie nas znaleźć?

LGD to stowarzyszenie, które tworzą organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, Gmina Miasto Chełmno i mieszkańcy Chełmna - to realne, międzysektorowe partnerstwo. Jako miejskie LGD będziemy korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, by realizować przedsięwzięcia projektowe, przygotowane przez mieszkańców i ich organizacje.

Prace nad założeniem LGD trwał od września 2015 roku. Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom wystąpiło o wsparcie przygotowawcze i podjęło się zadania utworzenia Stowarzyszenia LGD. 15 grudnia 2015 odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie. Podczas spotkania ustalono nazwę stowarzyszenia, uchwalony został statut, wybrane zostały władze Stowarzyszenia. Komitet założycielski w dniu 21.12.2015 przekazał dokumenty do KRS, a wpis do rejestru uzyskaliśmy w lutym 2016.

Od stycznia 2016 roku trwały intensywne prace Zespołu Roboczego nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalna Strategia Rozwoju jest naszym strategicznym dokumentem, w którym znajdziemy diagnozę obszaru, środowiska, opis partycypacyjnego charakteru tworzenia strategii, opis grup docelowych, procedury wyboru operacji, cele, wskaźniki...

W spotkaniach Zespołu Roboczego uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców, instytucji, stowarzyszeń, przedsiębiorcy, którzy zaangażowali się w prace nad strategią. Podczas spotkań wypracowano m.in. analizę SWOT, ustalono grup osób, które zostaną objęte wsparciem, cele jakie chcemy osiągnąć realizując Lokalną Strategię Rozwoju i wskaźniki, dzięki którym będziemy mierzyć i monitorować postęp realizacji strategii. Pracy było naprawdę dużo, a efektem końcowym była Lokalna Strategia Rozwoju dla Chełmna na lata 2016-2023, która została przyjęta w drodze uchwały przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

29 lutego 2016r. złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i przystąpiliśmy do konkursu na finansowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Mamy Lokalną Grupę Działania oraz Lokalną Strategię Rozwoju - i co dalej?

Od 01.2018r. do 30.06.2023r. realizowaliśmy projekt Grantowy w ramach EFS na łączną kwotę 2 474 721,15 zł, w ramach którego w formie regrantingu wdrażane były projekty m.in. w zakresie: zwiększenia liczby działań w obszarze aktywnej integracji o charakterze środowiskowym; wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, wsparcie rozwoju gospodarki społ. i przedsiębiorczości społ. na obszarze LGD Chełmno (łącznie 51 grantów).

01.04.2019r. do 30.06.2022r. projekt "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji II", 527 383,83 zł, organizacja imprez własnych i imprez z udziałem LGD, realizacja szkoleń dla organów LGD Chełmno i Grantobiorców, warsztaty.

01.07.2022r. do 30.04.2023r. projekt "Pilotujemy rozwój lokalny Chełmnie" na łączną kwotę 421 055,38 zł. Celem projektu było przeprowadzenie pilotażu nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 poprzez:

  1. Konsultacje i wybór projektów pilotażowych
  2. Realizacja projektów pilotażowych przez Beneficjentów pilotaży

01.05.2023 do 31.12.2023r. LGD Chełmno realizowało "Pilotujemy rozwój lokalny w Chełmnie II" na łączną kwotę 421 055,38 zł. Cel projektu i zadania jw.

Od 2019r. do nadal jesteśmy Partnerem tzw. Programu Pajacykowa Sieć Pomocowa (4 umowy o współpracy między LGD Chełmno a Polską Akcją Humanitarną w Warszawie).

Od 2019r. Realizujemy Zadania publiczne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: "Produkt turystyczny Chełmno - miasto zakochanych...(2022), "Kampania promocyjna Jedź i poznawaj!...(2023). Inne inicjatywy na rzecz aktywności lokalnej: cykliczna impreza "Rozbudzeni-Rozmarzeni" (od 2021r.), działania ekologiczne wśród dzieci - przekazanie karmników dla szkół podstawowych (2021r.), realizacja klipów podsumowujących projekty (wspólnie z Grantobiorcami i lokalną społecznością)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno w dniu 12.12.2023 r. podpisała Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w latach 2021-2027 5 czerwca 2023 na Walnym Zebraniu członków przyjęta została Lokalna Strategia Rozwoju obszaru LGD Chełmno na lata 2024 - 2029. Dokument ten wraz z wymaganymi załącznikami złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7.06.2023 roku. Poniżej prezentujemy Lokalną Strategię Rozwoju. Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 1 199 508,88 EUR.

Siedziba Lokalnej Grupy Działania znajduje się przy ulicy Grudziądzka 36, parter (wejście od ul. Podmurnej).

Zapraszamy