Lokalna Grupa Działania Chełmno

Komisja Rewizyjna LGD

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków, składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków.

Skład Komisji Rewizyjnej od 2023 - nadal