Lokalna Grupa Działania Chełmno
zdjęcie tytułowe

Nabór członków do Lokalnej Komisji Grantowej „Działaj Lokalnie 2024”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór na członków składu do Lokalnej Komisji Grantowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno – Ośrodku Działaj Lokalnie realizującym lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2024”


Lokalna Grupa Działania Chełmno w 2024 roku przystąpiła do programu „Działaj Lokalnie”, przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie. Jako Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Chełmno obejmuje 4 gminy: Gmina Miasto Chełmno, Gmina Chełmno, Gmina Stolno i Gmina Papowo Biskupie. Program stanowi inicjatywę skierowaną do ww. gmin i ich mieszkańców, mającą na celu rozwój społeczności lokalnej oraz promocję działań na rzecz dobra wspólnego. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe oraz merytoryczne poprzez organizację lokalnych konkursów grantowych dla aktywnych społeczności lokalnych. Dzięki programowi można zrealizować wiele różnorodnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Najważniejsze informacje o Programie

Odbiorcami Programu są organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, instytucje z obszaru 4 gmin. Minigranty dają możliwość zrealizowania różnorodnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Ich celem jest wspieranie i aktywizowanie, pobudzanie aspiracji rozwojowych oraz poprawa jakości życia społecznego. Partnerami Programu są przedsiębiorcy i samorządy lokalne, którzy wspomagają budowę kapitału społecznego i udzielają lokalne zasoby.

Zasady pracy Komisji

Zasady ogólne pracy Komisji określa Regulamin pracy Lokalnej Komisji Grantowej przy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Chełmno – Ośrodku Działaj Lokalnie realizującym lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj lokalnie”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego naboru.

Wymagania składu Lokalnej Komisji Grantowej

  • Składa się z min. 5 osób.
  • Członkowie są aktywni zawodowo lub społecznie na obszarze gmin objętych wsparciem.
  • Komisja wybierana jest spośród przedstawicieli: mediów, samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych i biznesu.
  • Liczba powołanych Członków jest nieparzysta.
  • W Komisji nie powinny zasiadać osoby związane z podmiotami ubiegającymi się o wsparcie w ramach Programu. Członkowie Komisji i ich rodziny nie powinny być członkami podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach Programu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa i/lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć

  • Kwestionariusz do wypełnienia
  • Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych – gotowy wzór znajdujący się w Liście załączników do naboru pt. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.

UWAGA! Dokumenty muszą być podpisane przez osobę ubiegającą się na członka Komisji. W przypadku wysłania dokumentów e-mailem należy dołączyć skan podpisanych dokumentów.

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty kandydowania do Lokalnej Komisji Grantowej należy składać:

- w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Grudziądzka 36, parter (wejście od ulicy Podmurnej) – liczy się data wpływu do Biura lub

- przesłać drogą elektroniczną na adres lgdchelmno@wp.pl – liczy się data wpływu na skrzynkę e-mailową

w terminie od dnia 05.07.2024 do dnia 15.07.2024, do godz. 15:15. Kandydatury, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura wyboru Członków Komisji

Na podstawie złożonych dokumentów Zarząd wraz z Koordynatorem Projektu wybierze skład Lokalnej Komisji Grantowej do programu „Działaj Lokalnie 2024”. W trakcie wyboru Komisji brane pod uwagę będzie w szczególności, aby w Komisji zasiadał Członek z każdej z 4 gmin. O decyzji Zarządu, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 501 388 474.


Zarząd LGD Chełmno


Lista załączników

  1. Kwestionariusz do wypełnienia – należy wypełnić czytelnie i złożyć podpis na kwestionariuszu.
  2. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych – należy wypełnić i złożyć podpis na klauzuli.
  3. Regulamin pracy Lokalnej Komisji Grantowej przy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Chełmno – Ośrodku Działaj Lokalnie realizującym lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj lokalnie” wraz z Deklaracją poufności i bezstronności – do zapoznania się.