Lokalna Grupa Działania Chełmno
zdjęcie tytułowe

Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Chełmno

Głównym celem projektu jest poprawa aktywności społecznej mieszkańców na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno do 30.06.2023 roku. W ramach projektu zaplanowano wsparcie 370 osób z obszaru LSR (210 Kobiet i 160 mężczyzn), w zakresie włączenia społecznego, w tym 320 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 50 osób (40 kobiet i 10 mężczyzn) osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zaplanowane jest przeprowadzenie naboru i wypłacenie grantów w ramach celu szczegółowego 2.1 oraz 3.1 wynikających z LSR Chełmno, co zostało ujęte w 2 zadaniach: 1) wybór projektów objętych grantem-działania w zakresie aktywizacji społecznej 2) wybór projektów objętych grantem- wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej Zaplanowano łącznie 5 naborów projektów objętych grantem. Uwzględniono w tym koszty racjonalnych usprawnień. Realizacja zadań przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników rezultatu zgodnych z programem oraz tych charakterystycznych dla projektu. Wartość całkowita jednego projektu objętego grantem wynosi maksymalnie 52 631,58 zł, natomiast maksymalna wysokość grantu wynosi 50 000 zł. Termin realizacji projektu 01.01.2018-30.06.2023, całkowita kwota projektu= 2 474 721,15, kwota dofinansowania projektu= 2 350 985,09 zł.