Lokalna Grupa Działania Chełmno
zdjece tytułowe

Projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” – edycja II

**„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” – edycja II **


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno od 01.04.2019 r. realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” – edycja II w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 RPKP.11.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPKP.11.01.00 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR współfinansowany z EFS, za pośrednictwem Instytucji Zarządzającej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Projekt dotyczy kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń dla personelu, Zarządu oraz członków Rady. Animowanie związane jest z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. Działania prowadzone w ramach Animacji: imprezy/wydarzenia z udziałem LGD: mobilny punkt informacyjny, imprezy własne LGD: promocja LSR, spotkania informacyjno-konsultacyjne/szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Grupę docelową stanowi LGD oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR. Główne produkty i rezultaty: Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie ze środków EFS – 1 sztuka, Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD – 51 miesięcy, Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD – 51 miesięcy, Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD – 80, Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników Biura/członków organów LGD – 9, Liczba zorganizowanych spotkań dla potencjalnych wnioskodawców – 6, Liczba zorganizowanych imprez promujących LSR – 5, Liczba LSR zrealizowanych przez LGD – 1 sztuka. Wartość projektu wyniesie 537 450,34 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 510 577,82 zł. Okres realizacji projektu:

od 1.04.2019 r. do 30.06.2022 r.