LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD CHEŁMNO 2016-2023

25 lutego 2016 na Walnym Zebraniu Członków przyjęta została Lokalna Strategia Rozwoju obszaru LGD Chełmno na lata 2016-2023. Dokument ten wraz z wymaganymi załącznikami złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29.02.2016 roku. Poniżej prezentujemy Lokalną Strategię Rozwoju wraz z kryteriami i procedurami, które znajdą zastosowanie przy wyborze operacji w ramach realizacji LSR.

• Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 3 267 518,52 zł, w tym w całości ze środków EFS.

• Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD: 816 879,60 zł

Zapoznaj się z Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno – zmiany 3 sierpnia 2021

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno  – zmiany 13 grudnia 2019

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno – 25 lutego 2016

Załącznik nr 3 do LSR – Plan działania – aktualizacja z dnia 03.08.2021 r.

Załącznik nr 3 do LSR – Plan działania – aktualizacja z dnia 18.12.2020 r.

Kryteria zgodności z Lokalna Strategia Rozwoju

Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego

Załączniki do Procedur dotyczących realizacji projektu grantowego:

Załącznik nr 1 Wzór – Rejestr naborów wniosków

Załącznik nr 2 Wzór – Ogłoszenie o naborze wniosków 

Załącznik nr 4 Wzór – Deklaracja poufności dla pracownika

Załącznik nr 5 Wzór Karta weryfikacji wstępnej wniosku

Załącznik nr 6 Wzór – Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Załącznik nr 7 Wzór – Lista obecności Rady

Załącznik nr 8 – Wzór Deklaracja poufnosci i bezstronności dla Rady

Załącznik nr 9 Wzór – Rejestr interesów

Załącznik nr 10 – Wzór karta oceny zgodności z LSR

Załącznik nr 10 -Wzór karta oceny zgodności z LSR

Załącznik nr 11 Wzór – Uchwała oraz lista grantów zgodnych i niezgodnych z LSR

Załącznik nr 12a Wzór – Karta zgodnosci z lokalnymi kryteriami wyboru cel szczegółowy 2.1

Załącznik nr 12b Wzór – Karta zgodnosci z lokalnymi kryteriami wyboru cel szczegółowy 3.1

Załącznik nr 13 Wzór – Uchwała warunkowa

Załącznik nr 14 Wzór – Uchwała i lista wybranych Grantobiorców

Załącznik nr 15 Wzór – Uchwała i lista niewybranych Grantobiorców

Załącznik nr 16 Wzór – Uchwała w sprawie wyboru grantu

Załącznik nr 17 Wzór – Pismo informujące o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania

Załącznik nr 18 Wzór – Odwołanie od decyzji Rady

Załącznik nr 19 Wzór – Rejestr odwołań wniosków

Załącznik nr 20 Wzór – Pismo o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia

Załącznik nr 21 Wzór -Uchwała w sprawie rozpatrzenia odwołania

Załącznik nr 22 Wzór – Pismo o rozpatrzeniu odwołania

Załącznik nr 23 Wzór – Opinia Rady do zmiany umowy

Załącznik nr 24 Wzór – Uchwała rady o zmianie umowy

Załącznik nr 25 Wzór – Wniosku o dofinansowanie EFS

Załącznik nr 26 Wzór -Umowa o dofinansowanie EFS

Załącznik nr 27 Wzór – Wniosek o rozliczenie grantu

Lokalne Kryteria wyboru Grantobiorców

Umowa ramowa:

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Załączniki:

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenia wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Plan szkoleń dla członków Rady, pracowników biura oraz Zarządu Stowarzyszenia LGD Chełmno w latach 2016-2023 aktualizacja z dnia 18.12.2020 r.

Opis stanowisk pracowników biura

Procedura oceny i wyboru operacji podmiotów innych niż LGD

Lokalne kryteria wyboru podmiotów innych niż LGD

Procedura ogłoszenia naboru oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego w ramach środków EFS z RPO WK-P 2016 2023

Lokalne-kryteria-wyboru-Grantobiorców

Kryteria wyboru i oceny Grantobiorców oraz podmiotów innych niż LGD

Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Chełmno

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021

Aneksy do umowy:
Aneks nr 1 do umowy nr SZ-IV0R.433.5.2016 z dnia 19 maja 2016 r

Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr SZ-IV-R.4335.2016 z dnia 19 maja 2016 r.

Aneks nr 3 do umowy nr SZ-IV-R.433.5.2016 z dnia 19 maja 2016 r.

Aneks nr 4 do umowy nr SZ-IV-R.433.5.2016 z dnia 19 maja 2016 r.

Aneks nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr SZ-IV-R.433.5.2016 z dnia 19 maja 2016 r.

Aneks nr 6 do Umowy SZ-IV-R.433.5.2016 z dnia 19 maja 2016 r.

Aneks nr 7 do umowy nr SZ-IV-R.433.5.2016 z dnia 19 maja 2016 r.

Aneks nr 8 do umowy SZ-IV-R.433.5.2016 z dnia 19 maja 2016 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków na realizacje projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

Informacja o sposobie wykorzystania środków na realizacje projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” na lata 2019 – 2023

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020

Raport z ankiet dot. funkcjonowania LGD

Raport z ankiet dot. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju