Konkursy

INFORMACJA:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno informuje, iż do dnia 30.09.2021 r., do godz. 15.15, na ogłoszony nabór nr 2021/G/2E nie wpłynął żaden wniosek.

Wkrótce będziemy ogłaszać kolejny nabór. Śledźcie uważnie stronę i fb LGD Chełmno.

UWAGA!

Link do generatora wniosków o dofinansowanie jest już aktywny:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=e3fd752e9beb16b2&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9

Zapraszamy do składania wniosków o powierzenie grantu.

Chełmno, 23.08.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2021/G/2E

Typ projektu:
Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym:
działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych
na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych
i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej

Lokalna Grupa Działania Chełmno
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

ZAKRES TEMATYCZNY:
Przedsięwzięcie 3.1.1 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Cel szczegółowy LSR 3.1 Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej
Cel ogólny LSR 3 Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych
Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

I. INFORMACJE O NABORZE
Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

II. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU
Termin, od którego można składać wnioski – 06.09.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 30.09.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia naboru – IV kwartał 2021 r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

IV. SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKU
Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl – zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.
Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 30.09.2021 r., do godz. 15.15.
Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:
a) osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) – decyduje data wpływu do biura LGD.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

V. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
O grant mogą się ubiegać:
– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)
Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:
1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;
2) podmioty ekonomii społecznej z obszaru LSR,
3) jednostki samorządu terytorialnego z obszaru LSR

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?
Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:
CEL OGÓLNY LSR 3 – Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023;
Cel szczegółowy LSR 3.1 – Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej;
Przedsięwzięcie 3.1.1 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
TYP: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej.

VIII. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU
W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:
a) wskaźnik produktu wg SzOOP:
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS);
b) wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:
– Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w programie;
– Liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w programie;
– Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS (def. WLWK);
c) wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły wiedzę w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej po opuszczeniu programu;
– Liczba utworzonych partnerstw publicznospołecznych.

UWAGA: Wymogi realizacyjne dotyczące wskaźników produktu i rezultatu zawarto w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS.

IX. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 199 852,00 PLN.

X. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU
Forma wsparcia: zaliczka/refundacja
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

XI. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW
Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:
a) koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
b) koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.
UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

XII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:
1. Kryteriów zgodności z LSR;
2. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;
Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:
1) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.
2) Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;
Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 64 pkt.
Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 12 do ogłoszenia o naborze.
XIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS
Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

XIV. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU
Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.
W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie on-line, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.

XV. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe:
1. Załącznik nr 1 Zasady udzielenia wsparcia na projekty grantowe 2021
2. Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie EFS
3. Załącznik nr 3 Umowa o dofinansowanie EFS;
4. Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu;
5. Załącznik nr 5 Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców;
6. Załącznik nr 6 Kryteria zgodności z Lokalna Strategia Rozwoju;
7. Załącznik nr 7 Katalog stawek maksymalnych;
8. Załącznik nr 8 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Chełmno aktualizacja z dnia 3 sierpnia 2021;
9. Załącznik nr 9 Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno;
10. Załącznik nr 10 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków;
11. Załącznik nr 11 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego;
12. Załącznik nr 12 Procedura ogłoszenia naboru oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego w ramach środków EFS z RPO W K-P 2014-2020;
13. Załącznik nr 13 Karta oceny zgodności z LSR;
14. Załącznik nr 14 Karta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru cel szczegółowy 3.1;
15.Załącznik nr 15 Karta weryfikacji wstępnej wniosku.

UWAGA!

Link do generatora wniosków o dofinansowanie jest już aktywny.

Zapraszamy do składania wniosków o powierzenie grantu.

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=d9217843ab2b1a9f&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9

 

Chełmno,  30.06.2021 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2021/G/1E

 Typ projektu:

Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym:

 działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych
na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych
i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej

Lokalna Grupa Działania Chełmno

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

ZAKRES TEMATYCZNY:

Przedsięwzięcie 3.1.1 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Cel szczegółowy LSR 3.1 Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej

Cel ogólny LSR 3 Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

        I.            INFORMACJE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

      II.            TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  15.07.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski –  06.08.2021 r. 13.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – IV kwartał 2021 r.

 

    III.            MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

 

    IV.            SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl – zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 06.08.2021 r. 13.08.2021 r., do godz. 15.15.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) – decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

 

      V.            KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

    VI.            DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;

2) podmioty ekonomii społecznej z obszaru LSR,

3) jednostki samorządu terytorialnego z obszaru LSR

 

 

  VII.            NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT? 

Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:

CEL OGÓLNY LSR 3 – Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023;

Cel szczegółowy LSR 3.1 –  Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej;

Przedsięwzięcie 3.1.1  Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

TYP: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej.

 

 

VIII.            WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS);

 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w programie;

Liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w programie;

– Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS (def. WLWK);

 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

 

    IX.            ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 100 000,00 199 852,00 PLN.

 

      X.            FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

    XI.            KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 1. koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

 

  XII.            KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Kryteriów zgodności z LSR;
 2. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

 

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

1) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.

2) Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 64 pkt.

Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze.

XIII.            ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

XIV.            PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie on-line, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.

 

  XV.            ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe:

Załącznik nr 1 Zasady udzielenia wsparcia na projekty grantowe 2021_AKTUALIZACJA z dnia 05.08.2021 r.

Załącznik nr 1 Zasady udzielenia wsparcia na projekty grantowe 2021 – WERSJA NIEAKTUALNA

Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie EFS

Załącznik nr 3 Umowa o dofinansowanie EFS

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu

Załącznik nr 5 Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców

Załącznik nr 6 Kryteria zgodności z Lokalna Strategia Rozwoju

Załącznik nr 7 Katalog stawek maksymalnych

Załącznik nr 8 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Chełmno aktualizacja z dnia 18 grudnia 2020

Załącznik nr 9 Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

Załącznik nr 10 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Załącznik nr 11 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego

Załącznik nr 12 Procedura ogłoszenia naboru oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego w ramach środków EFS z RPO W K-P 2014-2020

Załącznik nr 13 Karta oceny zgodności z LSR

Załącznik nr 14 Karta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru cel szczegółowy 3.1

Załącznik nr 15 Karta weryfikacji wstępnej wniosku

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Chełmno,  17.03.2021 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2021/G/1

 Typ projektu:

TYPY (wg SZOOP RPO WKP):

– TYP 2a usługi wzajemnościowe, samopomocowe;

– TYP  2b lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

– TYP  2c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

– TYP 1c kluby młodzieżowe;

– TYP 1f i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Lokalna Grupa Działania Chełmno

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

 ZAKRES TEMATYCZNY:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna

Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD

Cel ogólny LSR 2 Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

        I.            INFORMACJE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

      II.            TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  01.04.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski –  30.04.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – II kwartał 2021 r.

 

    III.            MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

 

    IV.            SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl – zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 30.04.2021 r., do godz. 15.15.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) – decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

 

      V.            KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

    VI.            DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

 

  VII.            NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT? 

Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:

CEL OGÓLNY LSR: 2 – Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023;

Cel szczegółowy LSR 2.1 –  zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD;

Przedsięwzięcie 2.1.1  Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna,  Typ projektu 2a, b, c oraz 1c i 1f (wg SzOOP RPO WKP)

TYPY:

 • usług wzajemnościowych, samopomocowych;
 • lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
 • inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
 • kluby młodzieżowe;
 • i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

UWAGA!

 1. Wszystkie działania podejmowane w ramach pkt. typu 2 a, b i c winny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie „zamkniętych działań” skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisują się w ww. rozwiązania, ponieważ nie angażują, nie animują ani nie integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców. Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Realizowane projekty w ramach typu 2 c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej nie powinny być skoncentrowane na wsparciu dzieci (tym bardziej, iż grantobiorcy będą zobligowani do realizacji wskaźnika związanego z efektywnością społeczną). Uczestnictwo dzieci w tych projektach powinno być łączone ze wsparciem dorosłych dla zapewnienia kompleksowości wsparcia i realizacji zamierzonych celów. Dzieci mogą być również objęte wsparciem we wszystkich typach (pkt. a, b i c) jako otoczenie.

 

VIII.            WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS);

 1. wskaźniki rezultatu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna;

 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych;

– liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie;

 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

– wskaźnik efektywności społecznej.

 

    IX.            ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 1 024 463,59 PLN.

 

      X.            FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

    XI.            KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 1. koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

 

  XII.            KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Kryteriów zgodności z LSR;
 2. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

 

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

1) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.

2) Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 88 pkt.

Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze.

XIII.            ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

XIV.            PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie on-line, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.

 

  XV.            ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Zasady udzielenia wsparcia na projekty grantowe 2021

Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie EFS

Załącznik nr 3 Umowa o dofinansowanie EFS

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu

Załącznik nr 5 Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców

Załącznik nr 6 Kryteria zgodności z Lokalna Strategia Rozwoju

Załącznik nr 7 Katalog stawek maksymalnych

Załącznik nr 8 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Chełmno aktualizacja z dnia 18 grudnia 2020

Załącznik nr 9 Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

Załącznik nr 10 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Załącznik nr 11 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego

Załącznik nr 12 Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej

Załącznik nr 13 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9

Załącznik nr 14 Procedura ogłoszenia naboru oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego w ramach środków EFS z RPO W K-P 2014-2020

Załącznik nr 15 Karta oceny zgodności z LSR

Załącznik nr 16 Karta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru cel szczegółowy 2.1

Załącznik nr 17 Karta weryfikacji wstępnej wniosku

Załącznik nr 18 Standard pracy Klub Młodzieżowy

 

Dodatkowe:

http://www.mojregion.eu/index.php/dowiedz-sie/rlks/pytania-i-odpowiedzi-interpretacje     – oś 11

Typy projektów

Wskazówki

Polecamy również wejść w zakładkę GRANTY na naszej stronie www, gdzie omówione są wszystkie sekcje wniosku o dofinansowanie.

UWAGA! Link do generatora wniosków o dofinansowanie jest już aktywny.

Zapraszamy do składania wniosków o powierzenie grantu.

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=b87bfe86676e58a1&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.

Chełmno,  04.09.2020 r.

 

KOMUNIKAT  z dnia 02.10.2020 r. o zmianie terminów składania wniosków o powierzenie grantu – wydłużenie terminu składania wniosków do 09.10.2020 r., do godz. 15.15

KOMUNIKAT z dnia 02.10.2020

Załącznik-nr-1-Zasady-udzielenia-wsparcia-na-projekty-grantowe_02.10.2020

 

UWAGA! link do generatora wniosków o dofinansowanie JEST JUŻ AKTYWNY. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW. LINK DO GENERATORA NA DOLE STRONY.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2020/G/1

Typ projektu:

TYPY (wg SZOOP RPO WKP):

– TYP 2a usługi wzajemnościowe, samopomocowe;

– TYP  2b lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

– TYP  2c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

– TYP 1c kluby młodzieżowe;

– TYP 1f i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 

Lokalna Grupa Działania Chełmno

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

ZAKRES TEMATYCZNY:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna

Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD

Cel ogólny LSR 2 Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

        I. INFORMACJE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

      II. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  18.09.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski –  02.10.2020 r.  09.10.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – IV kwartał 2020 r.

 

    III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

 

    IV. SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl – zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 02.10.2020 r.,  09.10.2020 r., do godz. 15.15.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) – decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

 

      V. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

    VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

 

  VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT? 

Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:

CEL OGÓLNY LSR: 2 – Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023;

Cel szczegółowy LSR 2.1 –  zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD;

Przedsięwzięcie 2.1.1  Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna,  Typ projektu 2a, b,c oraz 1c i 1 f (wg SzOOP RPO WKP)

TYPY:

 • usług wzajemnościowych, samopomocowych;
 • lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
 • inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
 • kluby młodzieżowe;
 • i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

UWAGA!

 1. Wszystkie działania podejmowane w ramach pkt. typu 2 a, b i c winny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie „zamkniętych działań” skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisują się w ww. rozwiązania, ponieważ nie angażują, nie animują ani nie integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców. Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Realizowane projekty w ramach typu 2 c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej nie powinny być skoncentrowane na wsparciu dzieci (tym bardziej, iż grantobiorcy będą zobligowani do realizacji wskaźnika związanego z efektywnością społeczną). Uczestnictwo dzieci w tych projektach powinno być łączone ze wsparciem dorosłych dla zapewnienia kompleksowości wsparcia i realizacji zamierzonych celów. Dzieci mogą być również objęte wsparciem we wszystkich typach (pkt. a, b i c) jako otoczenie.

 

VIII. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS)

 1. wskaźniki rezultatu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna.

 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych;

– liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

– wskaźnik efektywności społecznej.

 

    IX. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 850 000,00 PLN.

 

      X. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

    XI. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 1. koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

 

  XII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Kryteriów zgodności z LSR;
 2. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

 

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

1) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.

2) Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 88 pkt.

Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze.

XIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

XIV. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie on-line, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.

 

  XV. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe:

Załącznik-nr-1-Zasady-udzielenia-wsparcia-na-projekty-grantowe_02.10.2020

Załącznik-nr-1-Zasady-udzielenia-wsparcia-na-projekty-grantowe_18.09.2020 Errata z dnia 18.09.2020. Zasady obowiązujące od 18.09.2020
Załącznik nr 1 Zasady udzielenia wsparcia na projekty grantowe 2020

Załącznik-nr-2-Wniosek-o-dofinansowanie-EFS-2 Wzór obowiązujący od 18.09.2020

Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie EFS

Załącznik nr 3 Umowa o dofinansowanie EFS

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu

Załącznik nr 5 Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców

Załącznik nr 6 Kryteria zgodnosci z Lokalna Strategia Rozwoju

Załącznik nr 7 Katalog stawek maksymalnych

Załącznik nr 8 Lokalna Strategia Rozwoju

Załącznik nr 9 Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

Załącznik nr 10 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Załącznik nr 11 Wytyczne w zakresie realizacji przedsiewzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa z wykorzystaniem śródków EFS

Załącznik nr 12 Efektywność społeczna i zatrudnieniowa

Załącznik nr 13 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9

Załącznik nr 14 Procedura ogłoszenia naboru oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego w ramach środków EFS z RPO W K-P 2014-2020

Załącznik nr 15 Karta oceny zgodności z LSR

Załącznik nr 16 Karta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru cel szczegółowy 2.1

Załącznik nr 17 Karta weryfikacji wstępnej wniosku

Załącznik nr 18 Standard pracy Klub Młodzieżowy

Dodatkowe:

http://www.mojregion.eu/index.php/dowiedz-sie/rlks/pytania-i-odpowiedzi-interpretacje – oś 11

Typy projektów

Wskazówki

Polecamy również wejść w zakładkę GRANTY na naszej stronie www, gdzie omówione są wszystkie sekcje wniosku o dofinansowanie.

UWAGA! link do generatora wniosków o dofinansowanie JEST JUŻ AKTYWNY. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW. 

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE   – WEJDŹ I SKŁADAJ WNIOSKI NA DZIAŁANIA SPOŁECZNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.

Chełmno, data 20.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2020
Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-375/20

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia
rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP d) kluby pracy;
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe
umiejętności zawodowe i społeczne),

CEL OGÓLNY LSR: 1. Zwiększenie liczby działań w obszarze aktywnej integracji o charakterze
środowiskowym na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia
na obszarze LGD do roku 2023
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1. Wsparcie działań na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 Zaktywizowane społecznie-zawodowo społeczeństwo LGD Chełmno (Typ 1d i 1e
SZOOP) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup
docelowych z obszaru LSR:
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:
a) mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ma terenie obszaru LSR,
b) osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
c) osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria
wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 980 255,00 zł pochodzących z Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS).
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu.
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę
zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu – 10 318,47 zł.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.
W niniejszym naborze dopuszcza się możliwość finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz
możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej
niż 10 000 zł netto.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 06.04.2020 r. do 20.04.2020 r., do godz. 15.15
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2020.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić,
wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków
o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej:
https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy dostarczyć do biura LGD Chełmno (decyduje data
wpływu do Biura LGD): 86-200 Chełmno, ul. Dominikańska 35, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od
poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Okres i termin realizacji projektu:
Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, a data końcowa realizacji
projektu nie powinna być dłuższa niż 31.12.2021 r.

Obszar realizacji projektu:
W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców Miasta
Chełmna, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy realizować na obszarze Miasta
Chełmna. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem miasta.
Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie
projektu. Biuro projektu musi działać na terenie Miasta Chełmna przez cały okres realizacji projektu, aż do
momentu jego rozliczenia.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD Chełmno. Z pytaniami można się
zgłaszać na adres email: lgdchelmno@wp.pl lub telefonicznie pod numerem: 501 388 474.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia
projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie:
www.lgdchelmno.pl, w biurze LGD Chełmno oraz na stronie www.mojregion.eu w zakładce Regionalny
Program Operacyjny.

 

Do pobrania:

Zasady wsparcia LGD Chełmno

Zał nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Zał nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku

Zał nr 3 – Instrukcja użytkownika GWD

Zał nr 4 – Kryteria wyboru i oceny projektów

Zał nr 4 a – Lokalne kryteria wyboru projektów

Zał nr 5 – Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez KM

Zał nr 6 – Procedura oceny i wyboru operacji

Zał nr 7 – Karta weryfikacji wstepnej

Zał nr 8 – Karta oceny wniosku o dofinansowanie

Zał nr 8a – Karta oceny kryterów lokalnych

Zał nr 9 – Karta weryfikacji warunków udzielania wsparcia

Zał nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu     AKTUALIZACJA Z DNIA 06.04.2020 R. 

Zał nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu     NIEAKTUALNE

Zał nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe           AKTUALIZACJA Z DNIA 06.04.2020 R.

Zał nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe   NIEAKTUALNE

Zał nr 11 – Wzór umowy o partnerstwie

Zał nr 12 – Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku

Zał nr 13 – Standard oraz ceny rynkowe 11.1

Zał nr 14 – Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa

Zał nr 15 – Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej

Zał nr 16 – Procedura odwoławcza RPO WK-P w ramach RLKS

Zał nr 17 Regulamin pracy KOP EFS

Zał nr 18 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

Zał nr 19 – Informacje przedst. przez wnioskod. w celu uznania kwalifikacji

Zał nr 20 – Strategia LSR

Zał nr 21 Przykładowe wskaźniki do rozliczania kwot ryczałtowych

Zał nr 22- Standard Indywidualnego Planu Działania

Zał nr 23 – Wzór wniosku o płatność

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

 

Chełmno,  30.12.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2019/G/1

Typ projektu:

TYPY (wg SZOOP RPO WKP):

– TYP 2a usługi wzajemnościowe, samopomocowe;

– TYP  2b lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

– TYP  2c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

– TYP 1c kluby młodzieżowe;

– TYP 1f i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Lokalna Grupa Działania Chełmno informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

ZAKRES TEMATYCZNY:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna

Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego     społeczeństwa z obszaru LGD

Cel ogólny LSR 2 Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej      oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

Europejskiego Funduszu Społecznego

       I.          INFORMACJE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

     II.          TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  15.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31.01.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – II kwartał 2020 r.

    III.          MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

   IV.          SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl – zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 31.01.2020 r., do godz. 15.15.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) – decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

     V.          KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

   VI.          DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

  VII.          NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT? 

Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:

CEL OGÓLNY LSR: 2 – Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023;

Cel szczegółowy LSR 2.1 –  zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD;

Przedsięwzięcie 2.1.1  Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna,  Typ projektu 2a, b,c oraz 1c i 1 f (wg SZOOP RPO WKP)

TYPY:

 • usług wzajemnościowych, samopomocowych;
 • lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
 • inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
 • kluby młodzieżowe;
 • i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

UWAGA!

 1. Wszystkie działania podejmowane w ramach pkt. typu 2 a, b i c winny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie „zamkniętych działań” skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisują się w ww. rozwiązania, ponieważ nie angażują, nie animują ani nie integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców. Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Realizowane projekty w ramach typu 2 c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej nie powinny być skoncentrowane na wsparciu dzieci (tym bardziej, iż grantobiorcy będą zobligowani do realizacji wskaźnika związanego z efektywnością społeczną). Uczestnictwo dzieci w tych projektach powinno być łączone ze wsparciem dorosłych dla zapewnienia kompleksowości wsparcia i realizacji zamierzonych celów. Dzieci mogą być również objęte wsparciem we wszystkich typach (pkt. a, b i c) jako otoczenie.
VIII.          WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS)

 1. wskaźniki rezultatu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna.

 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych;

– liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

– wskaźnik efektywności społecznej.

    IX.          ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 850 000 PLN.

     X.          FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

    XI.          KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 1. koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

  XII.          KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;
 2. Kryteriów zgodności z LSR;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

1) Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

2) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 88 pkt.

Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze.

XIII.          ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

XIV.          PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.

  XV.          ZAŁĄCZNIKI

Załączniki  do ogłoszenia oraz materiały dodatkowe:

Ogłoszenia o naborze wniosków_30.12.2019 

Załącznik nr 1 – Zasady udzielenia wsparcia na projekty grantowe 

Załącznik nr 2 – Wniosek o dofinansowanie EFS 

15.01.2020_Załącznik-nr-2-Wniosek-o-dofinansowanie-EFS – AKTUALIZACJA Z DNIA 15.01.2020

Załącznik nr 3 – Umowa o dofinansowanie EFS 

Załącznik nr 4 – Wniosek o rozliczenie grantu 

Załącznik nr 5 – Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców 

Załącznik nr 6 – Kryteria zgodnosci z Lokalna Strategia Rozwoju 

Załącznik nr 7 – Katalog stawek maksymalnych 

Załącznik nr 8 -Startegia-LSR 

Załącznik nr 9 -Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno 

Załącznik nr 10 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 22.08.2019r. 

Załącznik nr 11 – Wytyczne w zakresie realizacji przedsiewzieć w obszarze włączenia spolecznego i ubóstwa z wykorzystaniem śródkow EFS i EFRR na lata 2014-2020._ 

Załącznik nr 12 – Efektywność społeczna i zatrudnieniowa 

Załącznik nr 13 – Pomiar efektywnosci spolecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9 

Załącznik nr 14 – Procedura ogłoszenia naboru, oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego w ramach środków EFS z RPO W K-P 2016-2023 

Załącznik nr 15 – Karta oceny zgodności z LSR 

Załącznik nr 16 – Karta zgodnosci z lokalnymi kryteriami wyboru cel szczegółowy 2.1 

Załącznik nr 17 – Karta weryfikacji wstępnej wniosku 

Załącznik nr 18 – Standard pracy – Klub Młodzieżowy 

 

UWAGA:

link do generatora wniosków o dofinansowanie pojawi się 15.01.2020.

Generator wniosku o dofinansowanie

Instrukcja Generatora  

KOMUNIKAT Z DNIA 16.01.2020:

POMOC DLA WNIOSKODAWCÓW – http://www.mojregion.eu/index.php/dowiedz-sie/rlks/pytania-i-odpowiedzi-interpretacje – OŚ 11

TYPY_PROJEKTÓW– kliknij na „typy projektów”

WSKAZÓWKI – kliknij na „wskazówki”

Interpretacja do Załącznik nr 1 ogłoszenia o naborze

Prezentacja_granty

Generator wniosków o dofinansowanie – omikron (2)

Chełmno,  data 30.12.2019

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2019

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-356/19

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP d) kluby pracy;

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),

CEL OGÓLNY LSR: 1. Zwiększenie liczby działań w obszarze aktywnej integracji o charakterze środowiskowym na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na obszarze LGD do roku 2023

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1. Wsparcie działań na rzecz aktywizacji  społeczno- zawodowej

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 Zaktywizowane społecznie-zawodowo społeczeństwo LGD Chełmno (Typ 1d i 1e SZOOP) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

 1. mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ma terenie obszaru LSR,
 2. osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
 3. osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 980 255,00 pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu – 10 318,47 zł.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.

W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 zł netto.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 15.01.2020 r. do 13.02.2020 r., do godz. 15.15

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2020.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy dostarczyć do biura LGD Chełmno (decyduje data wpływu do Biura LGD): 86-200 Chełmno, ul. Dominikańska 35, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Okres i termin realizacji projektu:

Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, a data końcowa realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.08.2021 r.

Obszar realizacji projektu:

W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców Miasta Chełmna, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy realizować na obszarze Miasta Chełmna. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem miasta. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu. Biuro projektu musi działać na terenie Miasta Chełmna przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu jego rozliczenia.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD Chełmno. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 501 388 474.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie: www.lgdchelmno.pl, w biurze LGD Chełmno oraz na stronie www.mojregion.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze LGD Chełmno 

Zasady wsparcia LGD Chełmno 

Zał nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

Zał nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku 

Zał nr 3 – Instrukcja użytkownika GWD 

Zał nr 4 – Kryteria wyboru i oceny projektów 

Zał nr 4 a – Lokalne kryteria wyboru projektów 

Zał nr 5 – Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez KM 

Zał nr 6 – Procedura oceny i wyboru operacji 

Zał nr 7 – Karta weryfikacji wstepnej 

Zał nr 8 – Karta oceny wniosku o dofinansowanie 

Zał nr 8a – Karta oceny kryterów lokalnych 

Zał nr 9 – Karta weryfikacji warunków udzielania wsparcia 

Zał nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu 

Zał nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe 

Zał nr 11 – Wzór umowy o partnerstwie 

Zał nr 12 – Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku 

Zał nr 13 – Standard oraz ceny rynkowe 11.1 

Zał nr 14 – Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa 

Zał nr 15 – Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej 

Zał nr 16 – Procedura odwoławcza RPO WK-P w ramach RLKS 

Zał nr 17 Regulamin pracy KOP EFS 

Zał nr 18 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji 

Zał nr 19 – Informacje przedst. przez wnioskod. w celu uznania kwalifikacji 

Zał nr 20 – Startegia LSR 

Zał nr 21 Przykładowe wskaźniki do rozliczania kwot ryczałtowych 

Zał nr 22- Standard Indywidualnego Planu Działania 

Zał nr 23 – Wzór wniosku o płatność

Chełmno, 18.10.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2018/G/1

Typ projektu:

TYPY (wg SZOOP RPO WKP):

– TYP 2a usługi wzajemnościowe, samopomocowe;

– TYP 2b lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

– TYP 2c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

– TYP 1f i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Lokalna Grupa Działania Chełmno

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

ZAKRES TEMATYCZNY:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna

Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD

Cel ogólny LSR 2 Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

I. INFORMACJE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

II. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 05.11.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 19.11.2018 r. zmiana terminu na 21.11.2018 r.

Szczegóły na: http://www.lgdchelmno.pl/aktualnosci/uwaga-problem-techniczny-generatora-wniosku/

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019 r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

IV. SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl – zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru) najpóźniej do dnia 19.11.2018 r., do godz. 15.15.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) – decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (dwa egzemplarze). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie kopert zgodnie z Procedurą naboru, oceny i wyboru projektów EFS.

V. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:

CEL OGÓLNY LSR: 2 – Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023;

Cel szczegółowy LSR 2.1 – zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD;

Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna, Typ projektu 2a, b,c i 1 f (wg SZOOP RPO WKP)

TYPY:

 • usług wzajemnościowych, samopomocowych;
 • lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
 • inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
 • i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
VIII. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS)

 1. wskaźniki rezultatu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna.

 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych;

– liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

– wskaźnik efektywności społecznej.

IX. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 500 000 PLN.

X. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

XI. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 1. koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

XII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;
 2. Kryteriów zgodności z LSR;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

1) Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

2) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 80 pkt.

Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze.

XIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

XIV. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.

XV. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe:

 1. Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze Zasady udzielania wsparcia obowiązujące od 12.02.2019 r.
 2. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS; – NIEAKTUALNE
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie; wzór wniosku w wersji doc. WZÓR_Wniosek o dofinansowanie_EFS.doc
 4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami;
 5. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu;
 6. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców;
 7. Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju;
 8. Katalog maksymalnych stawek;
 9. Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno;
 10. Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno.
 11. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020;
 12. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, zgodnie z wersją zatwierdzoną w dniu 24.10.2016 r.;
 13. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;
 14. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9;
 15. Procedura ogłoszenia naboru, oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli w ramach środków EFS z RPO W K-P 2014-2023 (załączniki do procedur dostępne są poniżej ogłoszenia o naborze);
 16. Karta oceny zgodności z LSR;
 17. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorcy.

Wersja Ogłoszenia o naborze nr 2018/G/1 w wersji PDF: Ogłoszenia o naborze wniosków

 

Generator wniosków:

Generator wniosku o dofinansowanie

Instrukcja Generatora
Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego

Lokalne Kryteria wyboru Grantobiorców

Kryteria zgodności z Lokalna Strategia Rozwoju

Załączniki do Procedur naboru, wyboru i oceny grantobiorców:

Zał.1 Wzór rejestru naborów wniosków

Zał.2 Wzór ogłoszenia o naborze wniosków

Zał.3 Wzór_rejestru_wniosków_o_powierzenie_grantu

Zał.4. Deklaracja poufności_dla_pracownika

Zał.5 wzór-karta-weryfikacji wstępnej wniosku

Zał.6 – Wzór – zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zał.7 – wzór-Lista obecności Rady

Zał.8- wzór-Deklaracja poufnosci i bezstronności dla Rady

Zał.9-wzór rejestr interesów

Zał.10 – wzór-karta-oceny-zgodności-z-LSR

Zał.11 wzór Uchwała oraz lista grantów zgodnych_niezgodnych z LSR

Zał.12a – wzór karta-zgodnosci-z-lokalnymi-kryteriami-wyboru-cel-szczegółowy-2.1

Zał.12b – wzór karta-zgodnosci-z-lokalnymi-kryteriami-wyboru-cel-szczegółowy-3.1

Zał.13 wzór uchwała warunkowa

Zał.14 Wzór Uchwała i lista wybranych Grantobiorców

Zał.15 Wzór Uchwała i lista niewybranych Grantobiorców

Zał.16 wzór uchwały w sprawie wyboru grantu

Zał.17 Wzór pisma informującego o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania

Zał.18 – Wzór odwołania od decyzji Rady

Zał.19-Wzór_rejestr_odwołań wniosków

Zał.20 – Pismo o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia

Zał.21-Uchwała w sprawie rozpatrzenia odwołania

Zał.22 – Pismo o rozpatrzeniu odwołania

Zał.23 – Opinia Rady do zmiany umowy

Zał.24 – Uchwała rady o zmianie umowy

Zał. 25 Wzór – Wniosek o dofinansowanie_EFS

Zał. nr 26 Wzór Umowa o dofinansowanie (EFS)

Zał.27-Wzór – Wniosek o rozliczenie grantu (EFS)

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

WYNIKI NABORU

Poniżej lista wniosków wybranych dofinansowania:

LISTA_PROJEKTÓW_WYBRANYCH — kopia

Chełmno, 03.07.2023 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2023/PP/2

Lokalna Grupa Działania Chełmno

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe

w ramach realizacji

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno na lata 2016-2023

w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-422/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer naboru LGD: 2023/PP/2

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU PILOTAŻOWEGO

Termin, od którego można składać wnioski – 18.07.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 02.08.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – III kwartał 2023 r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU PILOTAŻOWEGO

Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek – piątek od 7:15 do 15:15.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o dofinansowanie dostępnym na stronie internetowej LGD www.lgdchelmno.pl w zakładce: konkursy, następnie wersję papierową wniosku o dofinansowanie, wygenerowaną z generatora wniosków aplikacyjnych, podpisaną przez osoby uprawnione wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w jednym egzemplarzu, w formie wydruku, w terminie naboru w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno.

Wniosek w generatorze wniosków aplikacyjnych należy wypełnić w sposób kompletny tzn. wypełnić w języku polskim wszystkie pola wskazane we wniosku o dofinansowanie.

Jeśli dane pole we wniosku o dofinansowanie nie dotyczy danego wniosku o dofinansowanie to należy

wpisać: „nie dotyczy” lub „-”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator

wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do wniosku o dofinansowanie (pełnomocnictwo stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie: należy je załączyć w oryginale w jednym egzemplarzu do wersji papierowej wniosku o

dofinansowanie oraz załączyć zeskanowany dokument w formacie pdf do wniosku w wersji elektronicznej).

Uwaga! Wniosek należy wypełnić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze i instrukcjami, które są wskazane we wzorze wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie projektu pilotażowego w wersji papierowej może być dostarczony:

– osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku opatrzone podpisem i datą),

– drogą pocztową lub kurierem.

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pilotażowego decyduje data wpływu do Biura LGD. Niezłożenie wersji papierowej skutkuje odrzuceniem wniosku.

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O dofinansowanie projektu pilotażowego mogą się ubiegać wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

UWAGA! Wśród podmiotów wyłonionych do realizacji projektów pilotażowych, zgodnie z zapisem  „minimum 75% muszą stanowić podmioty sektora społecznego”, LGD skieruje do dofinansowania 75% wniosków złożonych przed podmioty z sektora społecznego i 25% spoza sektora społecznego, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej. Ilość podmiotów zostanie uzależniona od łącznej ilości projektów, które zostaną skierowane do dofinansowania, tzn. uzyskają minimalną liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru.

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

W ramach naboru przewidziano następujący typ projektów:

Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nierealizowanych przez daną LGD w ramach wdrażania swojej strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.

Projekt, aby uzyskać dofinansowanie musi być skierowany do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno na lata 2016-2023 i uczestnikami projektu pilotażowego muszą być osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z interwencji EFS.

Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników, i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika.

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalna dofinansowania projektu wynosi 63 150,00 zł i stanowi 100% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym dofinansowaniem.

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów pilotażowych w naborze wynosi 252 600,00 PLN.

VIII. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:15 do 15:15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie zdalnej.

Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-pilotazowych

REGULAMIN_UDZIELANIA_WSPARCIA

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU UDZIELANIA WSPARCIA:

ZAŁĄCZNIK_NR_1_DO_REGULAMINU_WZÓR_WNIOSKU_O_DOFINANSOWANIE. ok

ZAŁĄCZNIK_NR_2_DO_REGULAMINU_WZÓR_UMOWY_O_DOFINANSOWANIE_PROJEKTU_PILOTAŻOWEGO

ZAŁĄCZNIK_NR_3_DO_REGULAMINU_WZÓR_WNIOSKU_O_PŁATNOŚĆ

ZAŁĄCZNIK_NR_4_DO_REGULAMINU_Kryteria wyboru projektów pilotażowych

ZAŁĄCZNIK_NR_5_DO_REGULAMINU_ Katalog-stawek-maksymalnych ok

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO REGULAMINU – Umowa o dofinansowanie projektu pilotażowego

ZAŁĄCZNIK_NR_7_DO_REGULAMINU_Procedury-dotyczace-realizacji-i-rozliczania-projektow-pilotazowych ok

ZAŁĄCZNIK_NR_8_DO_REGULAMINU_Wymogi-w-zakresie-zabezpieczenia-projektow-pilotazowych ok

ZAŁĄCZNIK_NR_9_DO_REGULAMINU_Karta-oceny-projektu-pilotazowego ok

ZAŁĄCZNIK_NR_10_DO_REGULAMINU_Procedury monitorowania i kontroli ok

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PILOTAŻOWEGO:

WZÓR_UMOWY_O_DOFINANSOWANIE_PROJEKTU_PILOTAŻOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY_Obowiązki informacyjne Wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY_Harmonogram płatności

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY_Wzór upoważnienia.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY_Wzór odwołania upoważnienia

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY_Oświadczenie o kwalifikowalności

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY_Wzór oświadczenia uczestnika projektu

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY_Zakres danych osobowych

ZAŁACZNIK NR 8 DO UMOWY Wniosek o dofinansowanie projektu pilotażowego

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UMOWY_ Pełnomocnictwo

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UMOWY_Harmonogram form wsparcia

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO UMOWY_Oświadczenie o komunikacji elektronicznej

LINK DO GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=cd8ee8c339da3baf&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9

UWAGA! WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OD 18.07.2023 r. W generatorze można pracować już teraz, ale nie będzie można wysłać do nas wniosków wcześniej niż od 18.07.2023 r.