Konkursy

INFORMACJA:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno informuje, iż do dnia 30.09.2021 r., do godz. 15.15, na ogłoszony nabór nr 2021/G/2E nie wpłynął żaden wniosek.

Wkrótce będziemy ogłaszać kolejny nabór. Śledźcie uważnie stronę i fb LGD Chełmno.

UWAGA!

Link do generatora wniosków o dofinansowanie jest już aktywny:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=e3fd752e9beb16b2&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9

Zapraszamy do składania wniosków o powierzenie grantu.

Chełmno, 23.08.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2021/G/2E

Typ projektu:
Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym:
działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych
na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych
i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej

Lokalna Grupa Działania Chełmno
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

ZAKRES TEMATYCZNY:
Przedsięwzięcie 3.1.1 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Cel szczegółowy LSR 3.1 Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej
Cel ogólny LSR 3 Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych
Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

I. INFORMACJE O NABORZE
Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

II. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU
Termin, od którego można składać wnioski – 06.09.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 30.09.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia naboru – IV kwartał 2021 r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

IV. SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKU
Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl – zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.
Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 30.09.2021 r., do godz. 15.15.
Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:
a) osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) – decyduje data wpływu do biura LGD.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

V. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
O grant mogą się ubiegać:
– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)
Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:
1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;
2) podmioty ekonomii społecznej z obszaru LSR,
3) jednostki samorządu terytorialnego z obszaru LSR

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?
Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:
CEL OGÓLNY LSR 3 – Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023;
Cel szczegółowy LSR 3.1 – Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej;
Przedsięwzięcie 3.1.1 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
TYP: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej.

VIII. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU
W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:
a) wskaźnik produktu wg SzOOP:
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS);
b) wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:
– Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w programie;
– Liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w programie;
– Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS (def. WLWK);
c) wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły wiedzę w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej po opuszczeniu programu;
– Liczba utworzonych partnerstw publicznospołecznych.

UWAGA: Wymogi realizacyjne dotyczące wskaźników produktu i rezultatu zawarto w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS.

IX. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 199 852,00 PLN.

X. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU
Forma wsparcia: zaliczka/refundacja
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

XI. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW
Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:
a) koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
b) koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.
UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

XII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:
1. Kryteriów zgodności z LSR;
2. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;
Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:
1) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.
2) Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;
Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 64 pkt.
Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 12 do ogłoszenia o naborze.
XIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS
Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

XIV. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU
Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.
W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie on-line, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.

XV. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe:
1. Załącznik nr 1 Zasady udzielenia wsparcia na projekty grantowe 2021
2. Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie EFS
3. Załącznik nr 3 Umowa o dofinansowanie EFS;
4. Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu;
5. Załącznik nr 5 Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców;
6. Załącznik nr 6 Kryteria zgodności z Lokalna Strategia Rozwoju;
7. Załącznik nr 7 Katalog stawek maksymalnych;
8. Załącznik nr 8 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Chełmno aktualizacja z dnia 3 sierpnia 2021;
9. Załącznik nr 9 Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno;
10. Załącznik nr 10 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków;
11. Załącznik nr 11 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego;
12. Załącznik nr 12 Procedura ogłoszenia naboru oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego w ramach środków EFS z RPO W K-P 2014-2020;
13. Załącznik nr 13 Karta oceny zgodności z LSR;
14. Załącznik nr 14 Karta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru cel szczegółowy 3.1;
15.Załącznik nr 15 Karta weryfikacji wstępnej wniosku.

UWAGA!

Link do generatora wniosków o dofinansowanie jest już aktywny.

Zapraszamy do składania wniosków o powierzenie grantu.

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=d9217843ab2b1a9f&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9

 

Chełmno,  30.06.2021 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2021/G/1E

 Typ projektu:

Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym:

 działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych
na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych
i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej

Lokalna Grupa Działania Chełmno

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

ZAKRES TEMATYCZNY:

Przedsięwzięcie 3.1.1 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Cel szczegółowy LSR 3.1 Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej

Cel ogólny LSR 3 Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

        I.            INFORMACJE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

      II.            TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  15.07.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski –  06.08.2021 r. 13.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – IV kwartał 2021 r.

 

    III.            MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

 

    IV.            SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl – zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 06.08.2021 r. 13.08.2021 r., do godz. 15.15.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) – decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

 

      V.            KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

    VI.            DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;

2) podmioty ekonomii społecznej z obszaru LSR,

3) jednostki samorządu terytorialnego z obszaru LSR

 

 

  VII.            NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT? 

Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:

CEL OGÓLNY LSR 3 – Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023;

Cel szczegółowy LSR 3.1 –  Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej;

Przedsięwzięcie 3.1.1  Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

TYP: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej.

 

 

VIII.            WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS);

 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w programie;

Liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w programie;

– Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS (def. WLWK);

 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

 

    IX.            ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 100 000,00 199 852,00 PLN.

 

      X.            FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

    XI.            KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 1. koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

 

  XII.            KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Kryteriów zgodności z LSR;
 2. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

 

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

1) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.

2) Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 64 pkt.

Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze.

XIII.            ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

XIV.            PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie on-line, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.

 

  XV.            ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe:

Załącznik nr 1 Zasady udzielenia wsparcia na projekty grantowe 2021_AKTUALIZACJA z dnia 05.08.2021 r.

Załącznik nr 1 Zasady udzielenia wsparcia na projekty grantowe 2021 – WERSJA NIEAKTUALNA

Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie EFS

Załącznik nr 3 Umowa o dofinansowanie EFS

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu

Załącznik nr 5 Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców

Załącznik nr 6 Kryteria zgodności z Lokalna Strategia Rozwoju

Załącznik nr 7 Katalog stawek maksymalnych

Załącznik nr 8 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Chełmno aktualizacja z dnia 18 grudnia 2020

Załącznik nr 9 Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

Załącznik nr 10 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Załącznik nr 11 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego

Załącznik nr 12 Procedura ogłoszenia naboru oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego w ramach środków EFS z RPO W K-P 2014-2020

Załącznik nr 13 Karta oceny zgodności z LSR

Załącznik nr 14 Karta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru cel szczegółowy 3.1

Załącznik nr 15 Karta weryfikacji wstępnej wniosku

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Chełmno,  17.03.2021 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2021/G/1

 Typ projektu:

TYPY (wg SZOOP RPO WKP):

– TYP 2a usługi wzajemnościowe, samopomocowe;

– TYP  2b lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

– TYP  2c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

– TYP 1c kluby młodzieżowe;

– TYP 1f i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Lokalna Grupa Działania Chełmno

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

 ZAKRES TEMATYCZNY:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna

Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD

Cel ogólny LSR 2 Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

        I.            INFORMACJE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

      II.            TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  01.04.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski –  30.04.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – II kwartał 2021 r.

 

    III.            MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

 

    IV.            SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl – zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 30.04.2021 r., do godz. 15.15.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) – decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

 

      V.            KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

    VI.            DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

 

  VII.            NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT? 

Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:

CEL OGÓLNY LSR: 2 – Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023;

Cel szczegółowy LSR 2.1 –  zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD;

Przedsięwzięcie 2.1.1  Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna,  Typ projektu 2a, b, c oraz 1c i 1f (wg SzOOP RPO WKP)

TYPY:

 • usług wzajemnościowych, samopomocowych;
 • lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
 • inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
 • kluby młodzieżowe;
 • i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

UWAGA!

 1. Wszystkie działania podejmowane w ramach pkt. typu 2 a, b i c winny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie „zamkniętych działań” skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisują się w ww. rozwiązania, ponieważ nie angażują, nie animują ani nie integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców. Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Realizowane projekty w ramach typu 2 c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej nie powinny być skoncentrowane na wsparciu dzieci (tym bardziej, iż grantobiorcy będą zobligowani do realizacji wskaźnika związanego z efektywnością społeczną). Uczestnictwo dzieci w tych projektach powinno być łączone ze wsparciem dorosłych dla zapewnienia kompleksowości wsparcia i realizacji zamierzonych celów. Dzieci mogą być również objęte wsparciem we wszystkich typach (pkt. a, b i c) jako otoczenie.

 

VIII.            WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS);

 1. wskaźniki rezultatu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna;

 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych;

– liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie;

 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

– wskaźnik efektywności społecznej.

 

    IX.            ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 1 024 463,59 PLN.

 

      X.            FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

    XI.            KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 1. koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

 

  XII.            KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Kryteriów zgodności z LSR;
 2. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

 

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

1) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.

2) Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 88 pkt.

Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze.

XIII.            ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

XIV.            PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie on-line, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.

 

  XV.            ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Zasady udzielenia wsparcia na projekty grantowe 2021

Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie EFS

Załącznik nr 3 Umowa o dofinansowanie EFS

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu

Załącznik nr 5 Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców

Załącznik nr 6 Kryteria zgodności z Lokalna Strategia Rozwoju

Załącznik nr 7 Katalog stawek maksymalnych

Załącznik nr 8 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Chełmno aktualizacja z dnia 18 grudnia 2020

Załącznik nr 9 Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

Załącznik nr 10 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Załącznik nr 11 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego

Załącznik nr 12 Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej

Załącznik nr 13 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9

Załącznik nr 14 Procedura ogłoszenia naboru oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego w ramach środków EFS z RPO W K-P 2014-2020

Załącznik nr 15 Karta oceny zgodności z LSR

Załącznik nr 16 Karta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru cel szczegółowy 2.1

Załącznik nr 17 Karta weryfikacji wstępnej wniosku

Załącznik nr 18 Standard pracy Klub Młodzieżowy

 

Dodatkowe:

http://www.mojregion.eu/index.php/dowiedz-sie/rlks/pytania-i-odpowiedzi-interpretacje     – oś 11

Typy projektów

Wskazówki

Polecamy również wejść w zakładkę GRANTY na naszej stronie www, gdzie omówione są wszystkie sekcje wniosku o dofinansowanie.

UWAGA! Link do generatora wniosków o dofinansowanie jest już aktywny.

Zapraszamy do składania wniosków o powierzenie grantu.

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=b87bfe86676e58a1&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.

Chełmno,  04.09.2020 r.

 

KOMUNIKAT  z dnia 02.10.2020 r. o zmianie terminów składania wniosków o powierzenie grantu – wydłużenie terminu składania wniosków do 09.10.2020 r., do godz. 15.15

KOMUNIKAT z dnia 02.10.2020

Załącznik-nr-1-Zasady-udzielenia-wsparcia-na-projekty-grantowe_02.10.2020

 

UWAGA! link do generatora wniosków o dofinansowanie JEST JUŻ AKTYWNY. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW. LINK DO GENERATORA NA DOLE STRONY.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2020/G/1

Typ projektu:

TYPY (wg SZOOP RPO WKP):

– TYP 2a usługi wzajemnościowe, samopomocowe;

– TYP  2b lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

– TYP  2c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

– TYP 1c kluby młodzieżowe;

– TYP 1f i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 

Lokalna Grupa Działania Chełmno

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

ZAKRES TEMATYCZNY:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna

Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD

Cel ogólny LSR 2 Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

        I. INFORMACJE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

      II. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  18.09.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski –  02.10.2020 r.  09.10.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – IV kwartał 2020 r.

 

    III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

 

    IV. SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl – zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 02.10.2020 r.,  09.10.2020 r., do godz. 15.15.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) – decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

 

      V. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

    VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

 

  VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT? 

Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:

CEL OGÓLNY LSR: 2 – Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023;

Cel szczegółowy LSR 2.1 –  zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD;

Przedsięwzięcie 2.1.1  Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna,  Typ projektu 2a, b,c oraz 1c i 1 f (wg SzOOP RPO WKP)

TYPY:

 • usług wzajemnościowych, samopomocowych;
 • lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
 • inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
 • kluby młodzieżowe;
 • i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

UWAGA!

 1. Wszystkie działania podejmowane w ramach pkt. typu 2 a, b i c winny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie „zamkniętych działań” skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisują się w ww. rozwiązania, ponieważ nie angażują, nie animują ani nie integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców. Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Realizowane projekty w ramach typu 2 c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej nie powinny być skoncentrowane na wsparciu dzieci (tym bardziej, iż grantobiorcy będą zobligowani do realizacji wskaźnika związanego z efektywnością społeczną). Uczestnictwo dzieci w tych projektach powinno być łączone ze wsparciem dorosłych dla zapewnienia kompleksowości wsparcia i realizacji zamierzonych celów. Dzieci mogą być również objęte wsparciem we wszystkich typach (pkt. a, b i c) jako otoczenie.

 

VIII. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS)

 1. wskaźniki rezultatu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna.

 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych;

– liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

– wskaźnik efektywności społecznej.

 

    IX. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 850 000,00 PLN.

 

      X. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

    XI. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 1. koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

 

  XII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Kryteriów zgodności z LSR;
 2. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

 

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

1) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.

2) Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 88 pkt.

Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze.

XIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

XIV. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie on-line, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.

 

  XV. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe:

Załącznik-nr-1-Zasady-udzielenia-wsparcia-na-projekty-grantowe_02.10.2020

Załącznik-nr-1-Zasady-udzielenia-wsparcia-na-projekty-grantowe_18.09.2020 Errata z dnia 18.09.2020. Zasady obowiązujące od 18.09.2020
Załącznik nr 1 Zasady udzielenia wsparcia na projekty grantowe 2020

Załącznik-nr-2-Wniosek-o-dofinansowanie-EFS-2 Wzór obowiązujący od 18.09.2020

Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie EFS

Załącznik nr 3 Umowa o dofinansowanie EFS

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu

Załącznik nr 5 Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców

Załącznik nr 6 Kryteria zgodnosci z Lokalna Strategia Rozwoju

Załącznik nr 7 Katalog stawek maksymalnych

Załącznik nr 8 Lokalna Strategia Rozwoju

Załącznik nr 9 Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

Załącznik nr 10 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Załącznik nr 11 Wytyczne w zakresie realizacji przedsiewzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa z wykorzystaniem śródków EFS

Załącznik nr 12 Efektywność społeczna i zatrudnieniowa

Załącznik nr 13 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9

Załącznik nr 14 Procedura ogłoszenia naboru oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego w ramach środków EFS z RPO W K-P 2014-2020

Załącznik nr 15 Karta oceny zgodności z LSR

Załącznik nr 16 Karta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru cel szczegółowy 2.1

Załącznik nr 17 Karta weryfikacji wstępnej wniosku

Załącznik nr 18 Standard pracy Klub Młodzieżowy

Dodatkowe:

http://www.mojregion.eu/index.php/dowiedz-sie/rlks/pytania-i-odpowiedzi-interpretacje – oś 11

Typy projektów

Wskazówki

Polecamy również wejść w zakładkę GRANTY na naszej stronie www, gdzie omówione są wszystkie sekcje wniosku o dofinansowanie.

UWAGA! link do generatora wniosków o dofinansowanie JEST JUŻ AKTYWNY. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW. 

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE   – WEJDŹ I SKŁADAJ WNIOSKI NA DZIAŁANIA SPOŁECZNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.

Chełmno, data 20.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2020
Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-375/20

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia
rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP d) kluby pracy;
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe
umiejętności zawodowe i społeczne),

CEL OGÓLNY LSR: 1. Zwiększenie liczby działań w obszarze aktywnej integracji o charakterze
środowiskowym na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia
na obszarze LGD do roku 2023
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1. Wsparcie działań na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 Zaktywizowane społecznie-zawodowo społeczeństwo LGD Chełmno (Typ 1d i 1e
SZOOP) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup
docelowych z obszaru LSR:
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:
a) mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ma terenie obszaru LSR,
b) osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
c) osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria
wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 980 255,00 zł pochodzących z Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS).
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu.
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę
zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu – 10 318,47 zł.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.
W niniejszym naborze dopuszcza się możliwość finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz
możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej
niż 10 000 zł netto.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 06.04.2020 r. do 20.04.2020 r., do godz. 15.15
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2020.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić,
wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków
o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej:
https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy dostarczyć do biura LGD Chełmno (decyduje data
wpływu do Biura LGD): 86-200 Chełmno, ul. Dominikańska 35, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od
poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Okres i termin realizacji projektu:
Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, a data końcowa realizacji
projektu nie powinna być dłuższa niż 31.12.2021 r.

Obszar realizacji projektu:
W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców Miasta
Chełmna, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy realizować na obszarze Miasta
Chełmna. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem miasta.
Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie
projektu. Biuro projektu musi działać na terenie Miasta Chełmna przez cały okres realizacji projektu, aż do
momentu jego rozliczenia.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD Chełmno. Z pytaniami można się
zgłaszać na adres email: lgdchelmno@wp.pl lub telefonicznie pod numerem: 501 388 474.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia
projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie:
www.lgdchelmno.pl, w biurze LGD Chełmno oraz na stronie www.mojregion.eu w zakładce Regionalny
Program Operacyjny.

 

Do pobrania:

Zasady wsparcia LGD Chełmno

Zał nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Zał nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku

Zał nr 3 – Instrukcja użytkownika GWD

Zał nr 4 – Kryteria wyboru i oceny projektów

Zał nr 4 a – Lokalne kryteria wyboru projektów

Zał nr 5 – Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez KM

Zał nr 6 – Procedura oceny i wyboru operacji

Zał nr 7 – Karta weryfikacji wstepnej

Zał nr 8 – Karta oceny wniosku o dofinansowanie

Zał nr 8a – Karta oceny kryterów lokalnych

Zał nr 9 – Karta weryfikacji warunków udzielania wsparcia

Zał nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu     AKTUALIZACJA Z DNIA 06.04.2020 R. 

Zał nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu     NIEAKTUALNE

Zał nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe           AKTUALIZACJA Z DNIA 06.04.2020 R.

Zał nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe   NIEAKTUALNE

Zał nr 11 – Wzór umowy o partnerstwie

Zał nr 12 – Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku

Zał nr 13 – Standard oraz ceny rynkowe 11.1

Zał nr 14 – Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa

Zał nr 15 – Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej

Zał nr 16 – Procedura odwoławcza RPO WK-P w ramach RLKS

Zał nr 17 Regulamin pracy KOP EFS

Zał nr 18 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

Zał nr 19 – Informacje przedst. przez wnioskod. w celu uznania kwalifikacji

Zał nr 20 – Strategia LSR

Zał nr 21 Przykładowe wskaźniki do rozliczania kwot ryczałtowych

Zał nr 22- Standard Indywidualnego Planu Działania

Zał nr 23 – Wzór wniosku o płatność

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

 

Chełmno,  30.12.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2019/G/1

Typ projektu:

TYPY (wg SZOOP RPO WKP):

– TYP 2a usługi wzajemnościowe, samopomocowe;

– TYP  2b lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

– TYP  2c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

– TYP 1c kluby młodzieżowe;

– TYP 1f i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Lokalna Grupa Działania Chełmno informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

ZAKRES TEMATYCZNY:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna

Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego     społeczeństwa z obszaru LGD

Cel ogólny LSR 2 Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej      oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

Europejskiego Funduszu Społecznego

       I.          INFORMACJE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

     II.          TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  15.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31.01.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – II kwartał 2020 r.

    III.          MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

   IV.          SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl – zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 31.01.2020 r., do godz. 15.15.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) – decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

     V.          KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

   VI.          DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

  VII.          NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT? 

Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:

CEL OGÓLNY LSR: 2 – Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023;

Cel szczegółowy LSR 2.1 –  zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD;

Przedsięwzięcie 2.1.1  Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna,  Typ projektu 2a, b,c oraz 1c i 1 f (wg SZOOP RPO WKP)

TYPY:

 • usług wzajemnościowych, samopomocowych;
 • lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
 • inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
 • kluby młodzieżowe;
 • i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

UWAGA!

 1. Wszystkie działania podejmowane w ramach pkt. typu 2 a, b i c winny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie „zamkniętych działań” skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisują się w ww. rozwiązania, ponieważ nie angażują, nie animują ani nie integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców. Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Realizowane projekty w ramach typu 2 c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej nie powinny być skoncentrowane na wsparciu dzieci (tym bardziej, iż grantobiorcy będą zobligowani do realizacji wskaźnika związanego z efektywnością społeczną). Uczestnictwo dzieci w tych projektach powinno być łączone ze wsparciem dorosłych dla zapewnienia kompleksowości wsparcia i realizacji zamierzonych celów. Dzieci mogą być również objęte wsparciem we wszystkich typach (pkt. a, b i c) jako otoczenie.
VIII.          WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS)

 1. wskaźniki rezultatu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna.

 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych;

– liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

– wskaźnik efektywności społecznej.

    IX.          ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 850 000 PLN.

     X.          FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

    XI.          KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 1. koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

  XII.          KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;
 2. Kryteriów zgodności z LSR;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

1) Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

2) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 88 pkt.

Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze.

XIII.          ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

XIV.          PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.

  XV.          ZAŁĄCZNIKI

Załączniki  do ogłoszenia oraz materiały dodatkowe:

Ogłoszenia o naborze wniosków_30.12.2019 

Załącznik nr 1 – Zasady udzielenia wsparcia na projekty grantowe 

Załącznik nr 2 – Wniosek o dofinansowanie EFS 

15.01.2020_Załącznik-nr-2-Wniosek-o-dofinansowanie-EFS – AKTUALIZACJA Z DNIA 15.01.2020

Załącznik nr 3 – Umowa o dofinansowanie EFS 

Załącznik nr 4 – Wniosek o rozliczenie grantu 

Załącznik nr 5 – Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców 

Załącznik nr 6 – Kryteria zgodnosci z Lokalna Strategia Rozwoju 

Załącznik nr 7 – Katalog stawek maksymalnych 

Załącznik nr 8 -Startegia-LSR 

Załącznik nr 9 -Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno 

Załącznik nr 10 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 22.08.2019r. 

Załącznik nr 11 – Wytyczne w zakresie realizacji przedsiewzieć w obszarze włączenia spolecznego i ubóstwa z wykorzystaniem śródkow EFS i EFRR na lata 2014-2020._ 

Załącznik nr 12 – Efektywność społeczna i zatrudnieniowa 

Załącznik nr 13 – Pomiar efektywnosci spolecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9 

Załącznik nr 14 – Procedura ogłoszenia naboru, oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego w ramach środków EFS z RPO W K-P 2016-2023 

Załącznik nr 15 – Karta oceny zgodności z LSR 

Załącznik nr 16 – Karta zgodnosci z lokalnymi kryteriami wyboru cel szczegółowy 2.1 

Załącznik nr 17 – Karta weryfikacji wstępnej wniosku 

Załącznik nr 18 – Standard pracy – Klub Młodzieżowy 

 

UWAGA:

link do generatora wniosków o dofinansowanie pojawi się 15.01.2020.

Generator wniosku o dofinansowanie

Instrukcja Generatora  

KOMUNIKAT Z DNIA 16.01.2020:

POMOC DLA WNIOSKODAWCÓW – http://www.mojregion.eu/index.php/dowiedz-sie/rlks/pytania-i-odpowiedzi-interpretacje – OŚ 11

TYPY_PROJEKTÓW– kliknij na „typy projektów”

WSKAZÓWKI – kliknij na „wskazówki”

Interpretacja do Załącznik nr 1 ogłoszenia o naborze

Prezentacja_granty

Generator wniosków o dofinansowanie – omikron (2)

Chełmno,  data 30.12.2019

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2019

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-356/19

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP d) kluby pracy;

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),

CEL OGÓLNY LSR: 1. Zwiększenie liczby działań w obszarze aktywnej integracji o charakterze środowiskowym na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na obszarze LGD do roku 2023

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1. Wsparcie działań na rzecz aktywizacji  społeczno- zawodowej

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 Zaktywizowane społecznie-zawodowo społeczeństwo LGD Chełmno (Typ 1d i 1e SZOOP) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

 1. mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ma terenie obszaru LSR,
 2. osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
 3. osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 980 255,00 pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu – 10 318,47 zł.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.

W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 zł netto.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 15.01.2020 r. do 13.02.2020 r., do godz. 15.15

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2020.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy dostarczyć do biura LGD Chełmno (decyduje data wpływu do Biura LGD): 86-200 Chełmno, ul. Dominikańska 35, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Okres i termin realizacji projektu:

Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, a data końcowa realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.08.2021 r.

Obszar realizacji projektu:

W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców Miasta Chełmna, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy realizować na obszarze Miasta Chełmna. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem miasta. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu. Biuro projektu musi działać na terenie Miasta Chełmna przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu jego rozliczenia.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD Chełmno. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 501 388 474.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie: www.lgdchelmno.pl, w biurze LGD Chełmno oraz na stronie www.mojregion.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze LGD Chełmno 

Zasady wsparcia LGD Chełmno 

Zał nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

Zał nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku 

Zał nr 3 – Instrukcja użytkownika GWD 

Zał nr 4 – Kryteria wyboru i oceny projektów 

Zał nr 4 a – Lokalne kryteria wyboru projektów 

Zał nr 5 – Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez KM 

Zał nr 6 – Procedura oceny i wyboru operacji 

Zał nr 7 – Karta weryfikacji wstepnej 

Zał nr 8 – Karta oceny wniosku o dofinansowanie 

Zał nr 8a – Karta oceny kryterów lokalnych 

Zał nr 9 – Karta weryfikacji warunków udzielania wsparcia 

Zał nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu 

Zał nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe 

Zał nr 11 – Wzór umowy o partnerstwie 

Zał nr 12 – Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku 

Zał nr 13 – Standard oraz ceny rynkowe 11.1 

Zał nr 14 – Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa 

Zał nr 15 – Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej 

Zał nr 16 – Procedura odwoławcza RPO WK-P w ramach RLKS 

Zał nr 17 Regulamin pracy KOP EFS 

Zał nr 18 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji 

Zał nr 19 – Informacje przedst. przez wnioskod. w celu uznania kwalifikacji 

Zał nr 20 – Startegia LSR 

Zał nr 21 Przykładowe wskaźniki do rozliczania kwot ryczałtowych 

Zał nr 22- Standard Indywidualnego Planu Działania 

Zał nr 23 – Wzór wniosku o płatność

Chełmno, 18.10.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2018/G/1

Typ projektu:

TYPY (wg SZOOP RPO WKP):

– TYP 2a usługi wzajemnościowe, samopomocowe;

– TYP 2b lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

– TYP 2c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

– TYP 1f i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Lokalna Grupa Działania Chełmno

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

ZAKRES TEMATYCZNY:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna

Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD

Cel ogólny LSR 2 Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

I. INFORMACJE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

II. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 05.11.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 19.11.2018 r. zmiana terminu na 21.11.2018 r.

Szczegóły na: http://www.lgdchelmno.pl/aktualnosci/uwaga-problem-techniczny-generatora-wniosku/

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019 r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

IV. SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl – zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru) najpóźniej do dnia 19.11.2018 r., do godz. 15.15.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) – decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (dwa egzemplarze). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie kopert zgodnie z Procedurą naboru, oceny i wyboru projektów EFS.

V. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:

CEL OGÓLNY LSR: 2 – Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023;

Cel szczegółowy LSR 2.1 – zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD;

Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna, Typ projektu 2a, b,c i 1 f (wg SZOOP RPO WKP)

TYPY:

 • usług wzajemnościowych, samopomocowych;
 • lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
 • inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
 • i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
VIII. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS)

 1. wskaźniki rezultatu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna.

 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych;

– liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

– wskaźnik efektywności społecznej.

IX. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 500 000 PLN.

X. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

XI. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 1. koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

XII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;
 2. Kryteriów zgodności z LSR;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

1) Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

2) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 80 pkt.

Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze.

XIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

XIV. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.

XV. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe:

 1. Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze Zasady udzielania wsparcia obowiązujące od 12.02.2019 r.
 2. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS; – NIEAKTUALNE
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie; wzór wniosku w wersji doc. WZÓR_Wniosek o dofinansowanie_EFS.doc
 4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami;
 5. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu;
 6. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców;
 7. Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju;
 8. Katalog maksymalnych stawek;
 9. Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno;
 10. Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno.
 11. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020;
 12. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, zgodnie z wersją zatwierdzoną w dniu 24.10.2016 r.;
 13. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;
 14. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9;
 15. Procedura ogłoszenia naboru, oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli w ramach środków EFS z RPO W K-P 2014-2023 (załączniki do procedur dostępne są poniżej ogłoszenia o naborze);
 16. Karta oceny zgodności z LSR;
 17. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorcy.

Wersja Ogłoszenia o naborze nr 2018/G/1 w wersji PDF: Ogłoszenia o naborze wniosków

 

Generator wniosków:

Generator wniosku o dofinansowanie

Instrukcja Generatora
Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego

Lokalne Kryteria wyboru Grantobiorców

Kryteria zgodności z Lokalna Strategia Rozwoju

Załączniki do Procedur naboru, wyboru i oceny grantobiorców:

Zał.1 Wzór rejestru naborów wniosków

Zał.2 Wzór ogłoszenia o naborze wniosków

Zał.3 Wzór_rejestru_wniosków_o_powierzenie_grantu

Zał.4. Deklaracja poufności_dla_pracownika

Zał.5 wzór-karta-weryfikacji wstępnej wniosku

Zał.6 – Wzór – zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zał.7 – wzór-Lista obecności Rady

Zał.8- wzór-Deklaracja poufnosci i bezstronności dla Rady

Zał.9-wzór rejestr interesów

Zał.10 – wzór-karta-oceny-zgodności-z-LSR

Zał.11 wzór Uchwała oraz lista grantów zgodnych_niezgodnych z LSR

Zał.12a – wzór karta-zgodnosci-z-lokalnymi-kryteriami-wyboru-cel-szczegółowy-2.1

Zał.12b – wzór karta-zgodnosci-z-lokalnymi-kryteriami-wyboru-cel-szczegółowy-3.1

Zał.13 wzór uchwała warunkowa

Zał.14 Wzór Uchwała i lista wybranych Grantobiorców

Zał.15 Wzór Uchwała i lista niewybranych Grantobiorców

Zał.16 wzór uchwały w sprawie wyboru grantu

Zał.17 Wzór pisma informującego o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania

Zał.18 – Wzór odwołania od decyzji Rady

Zał.19-Wzór_rejestr_odwołań wniosków

Zał.20 – Pismo o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia

Zał.21-Uchwała w sprawie rozpatrzenia odwołania

Zał.22 – Pismo o rozpatrzeniu odwołania

Zał.23 – Opinia Rady do zmiany umowy

Zał.24 – Uchwała rady o zmianie umowy

Zał. 25 Wzór – Wniosek o dofinansowanie_EFS

Zał. nr 26 Wzór Umowa o dofinansowanie (EFS)

Zał.27-Wzór – Wniosek o rozliczenie grantu (EFS)

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Chełmno. 31.10.2022r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe. W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno na lata 2016-2023. W ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-422/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020

Numer naboru LGD: 2022/PP/1

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 • W ramach naboru przewidziano następujący typ projektów:

Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nierealizowanych przez daną LGD w ramach wdrażania swojej strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.

 • Termin, miejsce oraz sposób złożenia wniosku:
 1. Wniosek o dofinansowanie projektu pilotażowego w jednej wersji papierowej oraz pomocniczo w wersji elektronicznej (na osobnym elektronicznym nośniku danych) wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 01.11.2022 godz. 8.00 do 13.11.2022 do godziny 15:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35; 86-200 Chełmno
 2. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru – IV kwartał 2022 roku
 3. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wypełnić w generatorze wniosków aplikacyjnych, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.
 4. Formularz wniosku o projekt pilotażowy wraz z załącznikami należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl – zakładka KONKURSY.
 • Forma wsparcia i poziom dofinansowania projektu

Forma wsparcia: zaliczka i refundacja

Maksymalna wysokość projektu wynosi: 61 396,25 zł i stanowi 100% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie pilotażowym.

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów pilotażowych w naborze wynosi: 245 585,00 zł 

Minimalna grupa osób objętych wsparciem w ramach jednego projektu pilotażowego wynosi min. 15 osób.

 • Kto może złożyć wniosek?

O dofinansowanie projektu pilotażowego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe.

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno w godzinach pracy biura 7:15 – 15:15 poprzez kontakt osobisty w biurze LGD przy ul. Dominikańskiej 35; 86-200 Chełmno lub telefonicznie pod numerem telefonu: 56 676 28 87 lub 501 388 474

 • Załączniki:

LSR-LGD-Chełmno-zmiany-3-sierpnia-2021

3. Wzor-formularza-Wniosku-o-platnosc

5. Katalog-stawek-maksymalnych

7. Procedury-dotyczace-realizacji-i-rozliczania-projektow-pilotazowych

8. Wymogi-w-zakresie-zabezpieczenia-projektow-pilotazowych

9. Karta-oceny-projektu-pilotazowego

10. Procedury monitorowania i kontroli

Kryteria wyboru projektów pilotażowych

Regulamin udzielenia wsparcia

Umowa

Wzór Wniosku o dof.

Zał. 10. Harmonogram form wsparcia

Zał. 11. Oświadczenie o komunikacji elektronicznej

Załącznik nr 1 Obowiązki informacyjne Wnioskodawcy

Załącznik nr 2 Harmonogram płatności

Załącznik nr 3 Wzór upoważnienia

Załącznik nr 4 Wzór odwołania upoważnienia

Załącznik nr 5 Oświadczenie o kwalifikowalności

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia uczestnika projektu

Załącznik nr 7 Zakres danych osobowych

Załącznik nr 9 Pełnomocnictwo

 

Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową w ramach naboru 2022/PP/1 do dofinansowania wybrano cztery projekty.

 

Lista wybranych projektów pilotażowych w ramach naboru 2022/PP/1

1.Numer indentyfikacyjny: 2022/PP/1/1

Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja „Rodzina Przymierza”

Tytuł projektu objętego projektem pilotażowym: Miejskie Koło Gospodyń

Czy projekt spełnia „Kryteria wyboru projektów pilotażowych”?: TAK

Wnioskowana kwota: 61 396,25 zł

Przyznana kwota pomocy: 60 996,25 zł

 

2. Numer indentyfikacyjny: 2022/PP/1/2

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Inicjatyw Ziemi Chełmińskiej „Dolina Dolnej Wisły”

Tytuł projektu objętego projektem pilotażowym: Dzieci – rodzice – dziadkowie

Czy projekt spełnia „Kryteria wyboru projektów pilotażowych”?: TAK

Wnioskowana kwota: 61 396,00 zł

Przyznana kwota pomocy: 61 396,00 zł

 

3. Numer indentyfikacyjny: 2022/PP/1/3

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Grubno – Szkoła bez granic

Tytuł projektu objętego projektem pilotażowym: Liderzy bez granic

Czy projekt spełnia „Kryteria wyboru projektów pilotażowych”?: TAK

Wnioskowana kwota: 61 396,00 zł

Przyznana kwota pomocy: 61 396,00 zł

 

4.Numer indentyfikacyjny: 2022/PP/1/5

Nazwa Wnioskodawcy: Spółdzielnia Socjalna Wspólna Sprawa

Tytuł projektu objętego projektem pilotażowym: Liga Mistrzów

Czy projekt spełnia „Kryteria wyboru projektów pilotażowych”?: TAK

Wnioskowana kwota: 61 396,00 zł

Przyznana kwota pomocy: 61 396,00 zł