Chełmno,  18.10.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2018/G/1

Typ projektu:

TYPY (wg SZOOP RPO WKP):

– TYP 2a usługi wzajemnościowe, samopomocowe;

– TYP  2b lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

– TYP  2c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

– TYP 1f i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Lokalna Grupa Działania Chełmno

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

 ZAKRES TEMATYCZNY:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna

Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego     społeczeństwa z obszaru LGD

Cel ogólny LSR 2 Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej      oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

        I.            INFORMACJE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

      II.            TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  05.11.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 19.11.2018 r.  zmiana terminu na 21.11.2018 r.

Szczegóły na: http://www.lgdchelmno.pl/aktualnosci/uwaga-problem-techniczny-generatora-wniosku/

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019 r.

    III.            MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

    IV.            SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl – zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru) najpóźniej do dnia 19.11.2018 r., do godz. 15.15.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) – decyduje data wpływu do biura LGD.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (dwa egzemplarze). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie kopert zgodnie z Procedurą naboru, oceny i wyboru projektów EFS.

      V.            KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

    VI.            DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

  VII.            NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT? 

Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:

CEL OGÓLNY LSR: 2 – Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023;

Cel szczegółowy LSR 2.1 –  zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD;

Przedsięwzięcie 2.1.1  Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna,  Typ projektu 2a, b,c i 1 f (wg SZOOP RPO WKP)

TYPY:

 • usług wzajemnościowych, samopomocowych;
 • lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
 • inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
 • i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
VIII.            WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:

 1. wskaźnik produktu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS)

 1. wskaźniki rezultatu wg SzOOP:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna.

 1. wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym;

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych;

– liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

 1. wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:

– wskaźnik efektywności społecznej.

    IX.            ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 500 000 PLN.

      X.            FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

    XI.            KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:

 1. koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
 2. koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.

UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

  XII.            KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:

 1. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;
 2. Kryteriów zgodności z LSR;

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

1) Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;

2) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 80 pkt.

Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze.

XIII.            ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

XIV.            PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.

  XV.            ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe:

 1. Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze Zasady udzielania wsparcia obowiązujące od 12.02.2019 r.
 2. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS; – NIEAKTUALNE
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie; wzór wniosku w wersji doc. WZÓR_Wniosek o dofinansowanie_EFS.doc
 4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami;
 5. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu;
 6. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców;
 7. Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju;
 8. Katalog maksymalnych stawek;
 9. Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno;
 10. Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno.
 11. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020;
 12. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, zgodnie z wersją zatwierdzoną w dniu 24.10.2016 r.;
 13. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;
 14. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9;
 15. Procedura ogłoszenia naboru, oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli w ramach środków EFS z RPO W K-P 2014-2023 (załączniki do procedur dostępne są poniżej ogłoszenia o naborze);
 16. Karta oceny zgodności z LSR;
 17. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorcy.

Wersja Ogłoszenia o naborze nr 2018/G/1 w wersji PDF: Ogłoszenia o naborze wniosków

 

Generator wniosków:

Generator wniosku o dofinansowanie

Instrukcja Generatora
Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego

Lokalne Kryteria wyboru Grantobiorców

Kryteria zgodności z Lokalna Strategia Rozwoju

Załączniki do Procedur naboru, wyboru i oceny grantobiorców:

Zał.1 Wzór rejestru naborów wniosków

Zał.2 Wzór ogłoszenia o naborze wniosków

Zał.3 Wzór_rejestru_wniosków_o_powierzenie_grantu

Zał.4. Deklaracja poufności_dla_pracownika

Zał.5 wzór-karta-weryfikacji wstępnej wniosku

Zał.6 – Wzór – zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zał.7 – wzór-Lista obecności Rady

Zał.8- wzór-Deklaracja poufnosci i bezstronności dla Rady

Zał.9-wzór rejestr interesów

Zał.10 – wzór-karta-oceny-zgodności-z-LSR

Zał.11 wzór Uchwała oraz lista grantów zgodnych_niezgodnych z LSR

Zał.12a – wzór karta-zgodnosci-z-lokalnymi-kryteriami-wyboru-cel-szczegółowy-2.1

Zał.12b – wzór karta-zgodnosci-z-lokalnymi-kryteriami-wyboru-cel-szczegółowy-3.1

Zał.13 wzór uchwała warunkowa

Zał.14 Wzór Uchwała i lista wybranych Grantobiorców

Zał.15 Wzór Uchwała i lista niewybranych Grantobiorców

Zał.16 wzór uchwały w sprawie wyboru grantu

Zał.17 Wzór pisma informującego o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania

Zał.18 – Wzór odwołania od decyzji Rady

Zał.19-Wzór_rejestr_odwołań wniosków

Zał.20 – Pismo o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia

Zał.21-Uchwała w sprawie rozpatrzenia odwołania

Zał.22 – Pismo o rozpatrzeniu odwołania

Zał.23 – Opinia Rady do zmiany umowy

Zał.24 – Uchwała rady o zmianie umowy

Zał. 25 Wzór – Wniosek o dofinansowanie_EFS

Zał. nr 26 Wzór Umowa o dofinansowanie (EFS)

Zał.27-Wzór – Wniosek o rozliczenie grantu (EFS)

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność