Lokalna Grupa Działania Chełmno (LGD Chełmno)… dla większości mieszkańców brzmi tajemniczo. Naszym zadaniem jest to zmienić. Kim jesteśmy, czym się zajmujemy, gdzie nas znaleźć?

LGD to stowarzyszenie, które tworzą organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, Gmina Miasto Chełmno i mieszkańcy Chełmna – to realne, międzysektorowe partnerstwo. Jako miejskie LGD będziemy korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, by realizować przedsięwzięcia projektowe, przygotowane przez mieszkańców i ich organizacje.

Prace nad założeniem LGD trwały od września 2015 roku. Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom wystąpiło o wparcie przygotowawcze i podjęło się zadania utworzenia Stowarzyszenia LGD. 15 grudnia 2015 odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie. Podczas spotkania ustalono nazwę stowarzyszenia, uchwalony został statut, wybrane zostały władze Stowarzyszenia. Komitet założycielski w dniu 21.12.2015 przekazał dokumenty do KRS, a wpis do rejestru uzyskaliśmy w lutym 2016.

Od stycznia 2016 roku trwały intensywne prace Zespołu Roboczego nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalna Strategia Rozwoju jest naszym strategicznym dokumentem, w którym znajdziemy diagnozę obszaru, środowiska, opis partycypacyjnego charakteru tworzenia strategii, opis grup docelowych, procedury wyboru operacji, cele, wskaźniki…

W spotkaniach Zespołu Roboczego uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców, instytucji, stowarzyszeń, przedsiębiorcy, którzy zaangażowali się w prace nad strategią. Podczas spotkań wypracowano m.in. analizę SWOT, ustalono grupy osób, które zostaną objęte wsparciem, cele jakie chcemy osiągnąć realizując Lokalną Strategię Rozwoju i wskaźniki, dzięki którym będziemy mierzyć i monitorować postęp realizacji strategii. Pracy było naprawdę dużo, a efektem końcowym była Lokalna Strategia Rozwoju dla Chełmna na lata 2016-2023, która została przyjęta w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

29 lutego 2016r. złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i przystąpiliśmy do konkursu na finansowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Mamy Lokalną Grupę Działania oraz Lokalną Strategię Rozwoju – co dalej?

  • Do roku 2020 będziemy realizować LSR organizując konkursy grantowe i finansując projekty służące realizacji celów LSR.
  • Będziemy pozyskiwać dodatkowe środki na realizację projektów na rzecz mieszkańców Chełmna.
  • Zorganizujemy szkolenia przygotowujące do pozyskiwania środków na realizację projektów.
  • Zamierzamy wspierać rozwój i integrację społeczności lokalnej naszego miasta.

Siedziba Lokalnej Grupy Działania znajduje się przy ulicy Dominikańskiej 35, sala numer 3.

Zapraszamy