Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD Chełmno z siedzibą w Chełmnie, ul. Dominikańska 35

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych – Jarosław Zima, z którym jest możliwy kontakt pod numerem tel. 507195731

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia LGD Chełmno z siedzibą w Chełmnie na podstawie Państwa zgody.

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.