ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANA-ORGAN WYKONAWCZY

Zarząd, składający się z 5 członków kieruje bieżącymi pracami Stowarzyszenia, mając do dyspozycji personel Biura LGD. Wybór członków Zarządu dokonany został podczas Walnego Zebrania Członków w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Następnie spośród wybranych członków, dokonano wyboru ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

Regulamin Zarządu

Skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania Chełmno:

Rajtar-Pilarska Joanna – Prezes

Piotrowski Waldemar – Wiceprezes

Mrozek Magdalena – Sekretarz

Kinga Brzezińska – Skarbnik

Wolska Anna – Członek

 

 

 

 

Sprawozdania merytoryczne z działalności Zarządu LGD Chełmno:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za 2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za 2017

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za 2018

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia 2018

Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia LGD Chełmno:

Sprawozdanie finansowe 2015

Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie finansowe 2018