RADA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANA-ORGAN DECYZYJNY

Struktura Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, jako organu podejmującego decyzje w zakresie wyboru operacji/projektów w ramach LSR, odzwierciedla wymóg trójsektorowości. Liczebność organu Rady LGD została ustalona na 15 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania.

W składzie organu decyzyjnego znajdują się przedsiębiorcy, kobiety, osoby poniżej 35 r.ż., sektor społeczny i mieszkańcy. Rada LGD działa w oparciu o regulamin Rady, który określa szczegółowe procedury zwoływania i organizacji posiedzeń organu decyzyjnego oraz zasady podejmowania decyzji w sprawie oceny i wyboru operacji, w tym procedurę wyłączenia z oceny operacji i jest zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju. Wybór operacji będzie odbywał się w sposób transparentny w oparciu o przyjęte i publicznie znane kryteria. Podczas dokonywania oceny żaden z reprezentowanych sektorów: sektor publiczny, prywatny, pozarządowy nie posiadają więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji. W przypadku gdy parytet nie będzie mógł być zachowany Przewodniczący Rady przeprowadza losowanie wśród członków danej grupy interesu wyłączając spośród nich odpowiednią liczbę osób z oceny. Działanie to ma zapewnić parytet dla reprezentowanych sektorów. Na każdym etapie działalności utrzymany będzie wymóg reprezentatywności składu rady. LGD opracowała procedury wyłączenia zapewniające zachowanie parytetów.

Podstawą do weryfikacji przynależności członków Rady do danego sektora (grupy interesu) będzie prowadzony publicznie dostępny Rejestr interesu członków Rady LGD. Istotne jest weryfikowane każdorazowo przed głosowaniem będzie wypełnienie warunku: 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Funkcje członków Rady LGD sprawowane są osobiście.

Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Chełmno

Lista członków organu decyzyjnego – Rada Stowarzyszenia LGD Chełmno