ZAPYTANIE OFERTOWE-KUBKI I SMYCZE REKLAMOWE

Chełmno, dn. 17.03.2017

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CHEŁMNO zaprasza

DO SKŁADANIA OFERT na zakup materiałów promocyjnych

OPIS PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Smycze reklamowe. Nakład 100 sztuk, smycze z nadrukiem jednostronnym. Szerokość min. 15 mm + karabińczyk. Nadruk full color, uwzględniający logo, nazwę LGD oraz logotypy unijne. W cenę wliczony projekt.
  2. Filiżanki z logowaniem. Nakład 100 sztuk. W cenę wliczony projekt. Pojemność min. 180 ml. Materiał – ceramika. Nadruk kalkomania dwustronny 1 kolor.

Termin realizacji: marzec 2017 r.

Sposób wyłonienia wykonawcy:

-Cena brutto – 80 %.

-termin wykonania zlecenia 20 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w następujący sposób:

P = PC + PD

gdzie: P – ogólna liczba punktów, PC, PD – punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach.

PC – liczba punktów w kryterium: „Cena brutto”, które oblicza się w następujący sposób: PC = (cena najniższa)/(cena oferty badanej) x 100 pkt x 70 % – max. 70 punktów.

PD – liczba punktów w kryterium -termin wykonania zlecenia 20 %-max. 20 punktów. Kryterium oceniane będzie na podstawie przedłożonych do zapytania dokumentów potwierdzających doświadczenia w organizacji spotkań/ warsztatów dla grupy min. 15 osobowej z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.

20 punktów – zagwarantowanie terminu realizacji (projekt, realizacja, dostarczenie materiałów) w terminie 7 dni roboczych od dnia wyboru Wykonawcy.

10 punktów – zagwarantowanie terminu realizacji (projekt, realizacja, dostarczenie materiałów) w terminie 10 dni roboczych od dnia wyboru Wykonawcy.

Forma płatności– odroczona forma płatności – przelew 7 dni.

Informacje dodatkowe : 1. Wykonawca z składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 24.03.2017r. godz.14:00 2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, pocztą mailową (lgdchelmno@wp.pl) lub pocztą tradycyjną. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura LGD Chełmno. 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Agnieszka Góral lgdchelmno@wp.pl , tel. 501 388 474. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7.15 – 15.15

  1. Koszty dostarczenia zamówienia do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

 

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą.

W załączniku wzór: oferta

 

Ostatnie posty