Staże – Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 

Starosta Powiatu Chełmińskiego zaprasza do składania wniosków o organizację staży.

Celem jest pozyskanie podmiotów do zorganizowania staży określonej grupie bezrobotnych, które umożliwią im nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

Informacja dla osób do 30 roku życia: 

1.W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (V)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, beneficjentami są bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, na staż kierowane będą osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, zamieszkujące teren powiatu chełmińskiego, zaliczone do kategorii NEET, spełniające łącznie trzy warunki:

– nie pracuje,

– nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

– nie szkoliła się ze środków publicznych w ostatnich 4 tygodniach.

Staż jest realizowany w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (V)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w związku z tym, w stażu mogą brać udział jedynie te osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w w/w projekcie

2. Staże, trwające do 6 miesięcy (bez nawiązania stosunku pracy), organizowane będą na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z organizatorem stażu.

3. Akceptację uzyskają wnioski podmiotów zobowiązujących się do zatrudnienia każdego stażysty bezpośrednio po zakończeniu odbywania stażu na okres co najmniej 1 miesiąca, w ramach umowy o pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w skrzynce podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie przy wejściu głównym urzędu – wewnątrz budynku, dostępnej tylko w godzinach pracy urzędu lub przesłanie pocztą tradycyjną do Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie ul. Świętojerska 1.

5. Druk wniosku oraz wszelkie informacje w sprawie organizacji staży, w tym określone w „Szczegółowych informacjach dla organizatorów staży”, można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, w godzinach 7301515 (od poniedziałku do piątku), tel. nr 056 686 00 41, witryna: www.chelmno.praca.gov.pl.

6. Realizacja wniosków następować będzie stopniowo według kolejności zgłoszeń lub do chwili wyczerpania limitu środków.

7. O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomione w terminie do 30 dni, od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów.

Informacja dla osób powyżej 29 roku życia: 

1.Beneficjentami są bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, powyżej 29 roku życia znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniający dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów według następującej kolejności:

– długotrwale bezrobotny,

– po 50 roku życia,

– z niepełnosprawnościami

– osoby o niskich kwalifikacjach ( bez wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, ponad gimnazjalne)

Staż jest realizowany w ramach projektu Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie chełmińskim (V)”.

2. Staże, trwające do 6 miesięcy (bez nawiązania stosunku pracy), organizowane będą na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z organizatorem stażu.

3. Akceptację uzyskają wnioski podmiotów zobowiązujących się do zatrudnienia każdego stażysty bezpośrednio po zakończeniu odbywania stażu na okres co najmniej 1 miesiąca, w ramach umowy o pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w skrzynce podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie przy wejściu głównym urzędu – wewnątrz budynku, dostępnej tylko w godzinach pracy urzędu lub przesłanie pocztą tradycyjną do Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie ul. Świętojerska 1.

5. Druk wniosku oraz wszelkie informacje w sprawie organizacji staży, w tym określone w „Szczegółowych informacjach dla organizatorów staży”, można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, w godzinach 7301515 (od poniedziałku do piątku), tel. nr 056 686 00 41, witryna: www.chelmno.praca.gov.pl.

6. Realizacja wniosków następować będzie stopniowo według kolejności zgłoszeń lub do chwili wyczerpania limitu środków.

7. O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomione w terminie do 30 dni,

od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie.

Ostatnie posty