Ogłoszenie

Starosta Powiatu Chełmińskiego

 informuje, o możliwości przyznania Pracodawcom środków

 z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

 

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego są adresowane do pracodawców i pracowników. Celem jest pomoc w przekwalifikowaniu, uzyskaniu umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych pracodawców oraz osób pracujących i zapobieganie utracie zatrudnienia.

Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy oznacza, że środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwane dalej środkami KFS, można przeznaczyć na:                                                                                        

– określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się

o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

– kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

– egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności,

kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

– badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po

ukończonym kształceniu,

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W 2022 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przyznawane zgodnie z ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami wydatkowania środków KFS i  mogą być przeznaczone na:

1) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej.

2) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

3)  Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych – barometr zawodów 2022 powiat chełmiński.

4) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych.

5) Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez MRiPS.

6)  Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii  i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych.

7)  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na wniosek Pracodawcy, na podstawie umowy Starosta może przyznać  środki na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w  wysokości:

  1. a) 80% wysokości kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wkład własny wnoszony przez Pracodawcę wynosi 20% wysokości kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

  1. b) 100% wysokości kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców,  nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika – w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców.

(mikroprzedsiębiorca oznacza to przedsiębiorcę, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro).

  1. c) Przy wyliczaniu wkładu, o którym mowa w pkt 2 a uwzględnia się wyłączne koszty samego kształcenia ustawicznego. Nie uwzględnia się pozostałych kosztów, jakie ponosi pracodawca w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym np. wynagrodzenie za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu na zajęcia itp.

 Termin składania wniosków od dnia   07.04.2022r. do 15.04.2022r.

W razie potrzeby nabór wniosków może zostać powtórzony do wyczerpania ustalonego limitu środków ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy.

 Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w skrzynce podawczej Urzędu (skrzynka znajduje się przy wejściu głównym do urzędu)

– w formie papierowej, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera

– w formie elektronicznej (przez ePUAP).

Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:

– bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,

– podpis potwierdzony profilem zaufania elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

W związku z ograniczoną ilością środków w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców, z którymi w br. nie podpisano umów o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS.

Druk Wniosku o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pok. nr 1 (parter) od poniedziałku do piątku, a także na stronie internetowej www.chelmno.praca.gov.pl, szczegółowe informacje telefonicznie pod numerem: (056) 686-00-41 wew. 151.

Ostatnie posty