Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

09.06.2021 r.

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno zaprasza Państwa na spotkanie Rady. Posiedzenie odbędzie się w dniu 15.06.2021 r.  od godziny 18.00. Posiedzenie odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie, sala nr 6, ul. Dominikańska 35.

Posiedzenie będzie dotyczyć zmian we wniosku o dofinansowanie w projekcie „WspółpracujeMy…” Gminy Miasto Chełmno, który został wybrany w ramach naboru konkursowego 1/K/2020 w ubiegłym roku, w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Powołanie protokolanta
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawdzenie quorum obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Wydanie opinii w kwestii zmian we wniosku o dofinansowanie zgodnie z „Procedurą ogłoszenia naboru, oceny i wyboru podmiotów innych niż LGD w ramach środków EFS z RPO W K-P 2016-2023)”.
8. Podjęcie uchwały.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

 

Ostatnie posty