ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

Zawiadomienie o posiedzeniach Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

04.06.2021 r.

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno informuje o posiedzeniu Rady. Posiedzenie odbędzie się w dniu 10.06.2021 r. (czwartek) o godz. 15.30 oraz 15.06.2021 r. (wtorek) o godz. 15.30. Posiedzenie odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie, sala nr 6, ul. Dominikańska 35. Posiedzenie będzie dotyczyć oceny i wyboru projektów złożonych na ogłoszony nabór 2021/G/1.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawdzenie quorum obrad.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 7. Ocena pod względem:
 1. zgodności projektu z LSR zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy RLKS, tj.:

– zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

– jest zgodny z RPO WK-P na lata 2014-2020,

– jest zgodny z zakresem tematycznym projektu,

– jest objęty wnioskiem, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze wniosków;

 1. Zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru.
 1. Ustalenie kwot dofinansowania.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
Ostatnie posty