Zawiadomienie o posiedzeniach Rady

 

Zawiadomienie o posiedzeniach Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

22.06.2021 r.

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno informuje o posiedzeniach. Posiedzenia odbędą się w dniu 28.06.2021 r. (poniedziałek), godz. od 15.30. Posiedzenia odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie, sala nr 6, ul. Dominikańska 35.


Od 15.30 – Pierwsze posiedzenie będzie dotyczyć oceny i wyboru projektów złożonych na ogłoszony nabór 2021/G/1.

 
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawdzenie quorum obrad.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 7. Ocena pod względem:
 1. zgodności projektu z LSR zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy RLKS, tj.:

– zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

– jest zgodny z RPO WK-P na lata 2014-2020,

– jest zgodny z zakresem tematycznym projektu,

– jest objęty wnioskiem, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze wniosków;

 1. Zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru.
 1. Ustalenie kwot dofinansowania.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Drugie posiedzenie odbędzie się również 28.06.2021 r. niezwłocznie po zakończonym posiedzeniu dotyczącym naboru 2021/G/1 (planowane od 16.30). Posiedzenie będzie dotyczyło zmian we wniosku o dofinansowanie w projekcie „WspółpracujeMy…” Gminy Miasto Chełmno, który został wybrany w ramach naboru konkursowego 1/K/2020 w ubiegłym roku, w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Powołanie protokolanta
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawdzenie quorum obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Wydanie opinii w kwestii zmian we wniosku o dofinansowanie zgodnie z „Procedurą ogłoszenia naboru, oceny i wyboru podmiotów innych niż LGD w ramach środków EFS z RPO W K-P 2016-2023)”.
8. Podjęcie uchwały.
9. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

 

Ostatnie posty