Zapytanie ofertowe-spotkania informacyjne

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie dziewięciu spotkań informacyjnych o LSR w mieście Chełmno.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przygotowanie i przeprowadzenie dziewięciu spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców, beneficjentów o LSR w mieście Chełmno.

 

Celem spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców, beneficjentów o LSR jest: aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem oraz wykluczonych społecznie wraz z otoczeniem oraz przedstawienie mieszkańcom, potencjalnym beneficjentom i beneficjentom środków unijnych – możliwości wykorzystania funduszy Europejskich w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Założenia spotkań informacyjnych o LSR: spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, beneficjentów o LSR, jej celach, zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR, dobre praktyki na rzecz osób wykluczonych, procedury naboru grantów, informacje dotyczące wniosków, załączników, dokumentacji potrzebnej do przygotowania i złożenia wniosku w ramach ogłaszanych naborów LGD Chełmno. Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, beneficjentów o LSR są jednym z działań w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Spotkania informacyjne mają animować oraz informować o Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Chełmno. Spotkania informacyjne będą promować projekt.

Spotkania informacyjne są związane z naborem grantów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno planowanym w I połowie 2017.

Trenerami prowadzącymi spotkanie w ramach usługi merytorycznie zleconej będą specjaliści, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w swojej dziedzinie lub realizowali projekty, które mają szansę na dofinansowanie z funduszy LSR: prawnicy, księgowi, podmioty ekonomii społecznej, doradcy zwodowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, osoby fizyczne.

  1. Grupa docelowa

Ogół mieszkańców Chełmna, osoby zagrożone ubóstwem oraz wykluczone społecznie wraz z otoczeniem

Liczba uczestników każdego spotkania: 20 osób

  1. Czas trwania

Od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2017r. zgodnie z harmonogramem Zamawiającego:

  • marzec 2017 – 1 spotkanie
  • kwiecień 2017-3 spotkania
  • Maj 2017-3 spotkania
  • Czerwiec 2017- 2 spotkania

Terminy spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców, beneficjentów o LSR będą ustalane z Zamawiającym na minimum 30 dni przed spotkaniem ( z wyjątkiem terminu marcowego).

 

  1. Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie organizacji i przeprowadzenia spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców, beneficjentów o LSR.

Łącznie zostanie przeprowadzonych 9 spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców, beneficjentów o LSR

Wykonawca zapewnia trenera, salę wraz ze sprzętem potrzebnym do przeprowadzenia spotkań informacyjnych oraz zapewni przerwę kawową.

Tematyka, miejsce oraz czas spotkań będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym na minimum 30 dni przed spotkaniem ( z wyjątkiem terminu marcowego). Wykonawca ma obowiązek przedstawić program spotkania oraz zapewnić trenera z doświadczeniem zawodowym min. 3 lat w tematyce prowadzonego szkolenia.

Wykonawca zabezpieczenia dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe w postaci drukowanej lub elektronicznej.

Miejsce spotkań informacyjnych, które zapewnia Wykonawca musi być dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych ruchowo.

Spotkanie informacyjne każdorazowo będzie trwało minimum 6h, łącznie 54 godziny zegarowe, w tym 30h z zapewnieniem profesjonalnego trenera. Pozostałe godziny są do dyspozycji Zamawiającego.

Wykonawca zapewnia przerwę kawową dla uczestników spotkania, w tym każdorazowo ciepły napój +zimny oraz słodka/słona przekąska w formie bufetu.

 

  1. Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym załączonym do zapytania. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub listownie w terminie do dnia 20.03.2017 r. do godz. 12:00.

Adres: Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno

Termin złożenia oferty uważa się za zachowany jeżeli oferta została skutecznie złożona w siedzibie zamawiającego we wskazanym terminie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert drogą mailową.

6. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto – 70 %.

Doświadczenie Wykonawcy w organizacji spotkań/ warsztatów dla grupy min. 15 osobowej z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej – 30%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w następujący sposób:

P = PC + PD

gdzie: P – ogólna liczba punktów, PC, PD – punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach.

PC – liczba punktów w kryterium: „Cena brutto”, które oblicza się w następujący sposób: PC = (cena najniższa)/(cena oferty badanej) x 100 pkt x 70 % – max. 70 punktów.

PD – liczba punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe trenera” – max. 30 punktów. Kryterium oceniane będzie na podstawie przedłożonych do zapytania dokumentów potwierdzających doświadczenia w organizacji spotkań/ warsztatów dla grupy min. 15 osobowej z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.

15 punktów – przedłożenie 1 dokumentu,

30 punktów – przedłożenie 3 dokumentów,

 

Oferta maksymalnie może uzyskać 100 pkt. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Góral, e- mail: lgdchelmno@wp.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 501 388 474

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Miasto Chełmno

W załączniku wzór: oferta cenowa-przygotowanie i przeprowadzenie spotkań informacyjnych

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

• Całkowita wartość projektu 284 545,49 zł,

• Całkowita wartość dofinansowania 270 318,19 zł,

• Wkład własny 14 227,30 zł.

Ostatnie posty