Zapytanie ofertowe- materiały promocyjne

Chełmno, dn. 19.02.2018

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CHEŁMNO zaprasza

DO SKŁADANIA OFERT na zakup materiałów promocyjnych

 

OPIS PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Koszulki reklamowe.Nakład 100 sztuk, koszulki z logowaniem. Gramatura min. 160 g. Logowanie nadruk 4+4. W cenę wliczony projekt.

Termin realizacji:  marzec 2018 r.

Sposób wyłonienia wykonawcy: 70 % cena, 10 % termin realizacji, 20 % projekt

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w następujący sposób:

P = PC + PD + PE

gdzie: P – ogólna liczba punktów, PC, PD, PE – punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach.

PC – liczba punktów w kryterium: „Cena brutto”, które oblicza się w następujący sposób: PC = (cena najniższa)/(cena oferty badanej) x 100 pkt x 70 % – max. 70 punktów.

PD – liczba punktów w kryterium – „termin realizacji” które oblicza się w następujący sposób: PD = (termin najkrótszy)/(termin oferty badanej) x 100 pkt x 10 % – max. 10 punktów.

PE – liczba punktów w kryterium – „projekt” – max. 20 punktów.

Forma płatności– odroczona forma płatności  – przelew 14 dni.

Informacje dodatkowe :

1. Wykonawca z składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 26.02.2018r.

2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres: lgdchelmno@wp.pl. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura LGD Chełmno.

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Joanna Rajtar-Pilarska lgdchelmno@wp.pl , tel. 501 388 474. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7.15 – 15.15

4. Koszty dostarczenia sprzętu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

 

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą.

W załączniku wzór: oferta-cenowa

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Agencję Reklamową Czarne Magnolie Grupa, ul. Siewna 23/82, 31-231 Kraków.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

• Całkowita wartość projektu 284 545,49 zł,

• Całkowita wartość dofinansowania 270 318,19 zł,

• Wkład własny 14 227,30 zł.

Ostatnie posty