Szkolenia

 


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie ogłasza nabór na szkolenia indywidualne. Dla osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie jako bezrobotne, które:

 • pozostają bez pracy, są gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukują
  zatrudnienia,
 • w pierwszej kolejności kierowane zostaną osoby bezrobotne
  w szczególności w przypadku:

  • 1) braku kwalifikacji zawodowych;
  • 2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem
   propozycji odpowiedniej pracy;
  • 3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym
   zawodzie.

Dodatkowo osoba bezrobotna powinna uprawdopodobnić, że ukończenie wskazanego szkolenia zapewni uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia lub podjęcie własnej działalności gospodarczej lub w inny sposób uzasadni celowość wskazanego szkolenia.

Realizacji podlegać będą wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne skutkujące nabyciem takich kwalifikacji, które umożliwią
po zakończeniu wnioskowanego kursu na podjęcie zatrudnienia zgodnego z kierunkiem kształcenia.

Nabór wniosków do wyczerpania limitu środków

 

 

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem z egzaminem UDT dla 5 osób!

Dla osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie jako bezrobotne, które:

 • pozostają bez pracy, są gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukują zatrudnienia,
 • w pierwszej kolejności kierowane zostaną osoby bezrobotne w szczególności w
  przypadku:

  • 1) braku kwalifikacji zawodowych;
  • 2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji
   odpowiedniej pracy;
  • 3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Planowany termin realizacji szkoleń: maj – czerwiec 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, ul. Świętojerska 1, w pokoju numer 1 lub pod numerami telefonów:

 • (56) 686-00-41 wew. 151
 • 509 666 173

 

Ostatnie posty