Staże Pfron

 

                    INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH       

 

 

 

Starosta Powiatu Chełmińskiego

zaprasza do składania wniosków o organizację staży

 

                   Celem konkursu jest pozyskanie podmiotów do zorganizowania staży dla osób niepełnosprawnych, które umożliwią im nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

 

  1. Beneficjentami konkursu są osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, którym zapewnia się odbywanie staży zawodowych w łącznej liczbie 5 miejsc.

 

  1. Staże, trwające do 6 miesięcy (bez nawiązania stosunku pracy), organizowane będą począwszy od dnia 01.06.2022r. na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z organizatorem stażu.

Zakończenie stażu musi nastąpić do dnia 30.11.2022 r.

 

  1. Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal https://sow.pfron.org.pl/

 

  1. Wszelkie informacje w sprawie organizacji staży, w tym określone w „Szczegółowych informacjach dla organizatorów staży”, można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, w godzinach 7301515 (od poniedziałku do piątku), tel. nr 056 686 00 41, witryna: www.chelmno.praca.gov.pl.

 

  1. Wnioski należy składać w terminie od dnia 18.05.2022r. Realizacja wniosków następować będzie stopniowo według kolejności zgłoszeń lub do chwili wyczerpania limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

  1. O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomieni w terminie do 30 dni, od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów.

 

Ostatnie posty