Starosta Powiatu Chełmińskiego zaprasza do składania wniosków o organizację staży

Chełmno, 12.02.2018 r.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI

ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Starosta Powiatu Chełmińskiego

zaprasza do składania wniosków o organizację staży

w łącznej liczbie 50 miejsc

 

Celem jest pozyskanie podmiotów do zorganizowania staży określonej grupie bezrobotnych, które umożliwią im nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

  1. Beneficjentami są bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, dla których został określony II profil pomocy, powyżej 29 roku życia znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniający dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów według następującej kolejności:

– długotrwale bezrobotny,

– po 50 roku życia,

– z niepełnosprawnościami

– osoby o niskich kwalifikacjach( bez wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, ponad gimnazjalne)

– kobieta

Staż jest realizowany w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie chełmińskim (III)”, w związku z tym, w stażu mogą brać udział jedynie te osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w w/w projekcie w 2017 roku.

  1. Staże, trwające do 6 miesięcy (bez nawiązania stosunku pracy), organizowane będą począwszy od dnia 01.03.2018r., nie później niż od 01.04.2018r., na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z organizatorem stażu.
  2. Akceptację uzyskają wnioski podmiotów zobowiązujących się do zatrudnienia każdego stażysty bezpośrednio po zakończeniu odbywania stażu na okres co najmniej 3 miesięcy, w ramach:

– umowy o pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy lub

– umowy cywilno-prawnej, gdzie wartość umowy zlecenia/o dzieło nie może być niższa niż wielokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu podjęcia pracy zarobkowej.

  1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pok. 8 (sekretariat).
  2. Druk wniosku oraz wszelkie informacje w sprawie organizacji staży, w tym określone w „Szczegółowych informacjach dla organizatorów staży”, można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pokój nr 2 (parter), w godzinach 7301515 (od poniedziałku do piątku), tel. nr 056 686 00 41, witryna: www.chelmno.praca.gov.pl
  3. Wnioski należy składać w terminie:

od dnia 19.02.2018 r. do dnia 23.02.2018r,do godz.1515 .

  1. O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomione w terminie do 30 dni,

od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

• Całkowita wartość projektu 284 545,49 zł,

• Całkowita wartość dofinansowania 270 318,19 zł,

• Wkład własny 14 227,30 zł.

Ostatnie posty