Ogłoszenie – staże

 

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI

ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Starosta Powiatu Chełmińskiego

zaprasza do składania wniosków o organizację staży

 

Celem jest pozyskanie podmiotów do zorganizowania staży określonej grupie bezrobotnych, które umożliwią im nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

 

  1. Beneficjentami są bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie.
  2. Staże, trwające do 6 miesięcy (bez nawiązania stosunku pracy), organizowane będą na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z organizatorem stażu.
  3. Akceptację uzyskają wnioski podmiotów zobowiązujących się do zatrudnienia każdego stażysty bezpośrednio po zakończeniu odbywania stażu na okres co najmniej 1 miesiąca, w ramach umowy o pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.
  4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie w godzinach pracy urzędu od 730 do 1515, we wtorki od 730 do 1630 lub przesłanie pocztą tradycyjną do Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie ul. Świętojerska 1.
  5. Druk wniosku oraz wszelkie informacje w sprawie organizacji staży, można uzyskać w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pokój nr 2 w godzinach 7301515 (od poniedziałku do piątku), tel. nr 056 686 00 41, witryna: www.chelmno.praca.gov.pl.
  6. Realizacja wniosków następować będzie stopniowo według kolejności zgłoszeń lub do chwili wyczerpania limitu środków.
  7. O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomione w terminie do 30 dni, od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów.
Ostatnie posty