Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy Chełmno

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Celem głównym projektu jest kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz promowanie postaw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy wśród 25 kobiet i 20 mężczyzn bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 r.ż., będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, poprzez diagnozę ich kompetencji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wysokiej jakości wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz pomoc finansową i pomostową dla 39 nowo utworzonych firm na rzecz wspomagania ich rozwoju i trwałości, tym samym stanowiąc rozwiązanie problemu zawodowego grupy docelowej.

RODZAJE WSPARCIA, które otrzymają uczestnicy i uczestniczki:

PORADNICTWO BIZNESOWE,

SZKOLENIA ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE BIZNESPLANU, PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE,

BEZZWROTNA DOTACJA  na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kwota wypłaconej dotacji nie przekroczy 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na osobę tj. ok. 22 600, 00 zł. Otrzymanie dotacji będzie uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia jej zwrotu. Środki z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia firmy. Uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Każda osoba skorzysta z min. 1 z zaplanowanych form wsparcia:

  • MODUŁ I: WSPARCIE FINANSOWE: wypłata comiesięcznych transzy w wysokości 1400 zł (nie więcej niż min. wynagrodzenie za pracę), umożliwiających pokrycie części niezbędnych opłat, związanych z prowadzeniem firmy, jak koszty administracyjne, składki ZUS, ubezpieczenie mienia.
  • MODUŁ II: WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE: 1.PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (PRAWNE, KSIĘGOWE): udzielane przez prawnika bądź doradcę z zakresu księgowości zależnie od potrzeb uczestnika/czki (średnio 3 porady/os.). Będzie polegało na rozwiązywaniu konkretnych trudności w prowadzeniu firmy poprzez analizę problemu, przyczyn i alternatyw, co pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań. Wsparcie będzie realizowane gł. w formie bezpośrednich spotkań. 2.SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA-KURSY: przewiduje się utworzenie 3 grup po 13os. Każda grupa weźmie udział w 2 szkoleniach. Dobór szkoleń dla każdego z uczestników/czek oraz szczegółowy zakres programowy zostanie doprecyzowany po etapie IPD i będzie spójny z diagnozą potrzeb.
  • MODUŁ III: ASYSTENTURA-MENTORING: wsparcie mentora–praktyka w biznesie w początkowym okresie prowadzenia firmy (średnio 6 godz./os.), który pomoże uczestnikom odkryć swoje mocne strony, rozwinąć samoświadomość oraz ukierunkuje ją na rozwój i realizację własnych możliwości w obszarze prowadzonego biznesu, co przełoży się na nowoczesne podejście do prowadzenia firmy oraz pozwoli na dostrzeżenie i maksymalne wykorzystanie jej potencjału. Wsparcie w formie bezpośrednich spotkań, w uzasadnionych przypadkach możliwa realizacja np. w formie wideokonferencji.

 

TELEFONY DO KONTAKTU:

  • 608 681 117
  • 605 824 228

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

• Całkowita wartość projektu 284 545,49 zł,

• Całkowita wartość dofinansowania 270 318,19 zł,

• Wkład własny 14 227,30 zł.


Ostatnie posty