Ogłoszenie

Starosta Powiatu Chełmińskiego

informuje, o możliwości przyznania 2 osobom bezrobotnym powyżej 29 roku życia

dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej
na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

 

Celem jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

  1. Wysokość dofinansowania  na podjęcie działalności gospodarczej może być przyznana do wysokości 30.000,00 zł.
  2. Beneficjentami są bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie powyżej 29 roku życia znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniające dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów:
    osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach.
  3. Dofinansowanie jest przyznawane w ramach projektu „ Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie chełmińskim V”, w związku z tym, o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie osoby bezrobotne, które do tej pory nie uczestniczyły w formach aktywizacji zawodowej (szkolenia, staże, prace interwencyjne) realizowanych w ramach w/w projektu oraz zobowiążą się do podjęcia działalności gospodarczej do dnia 01.12.2022r. i do złożenia rozliczenia –  zestawienia kwot wydatkowanych w ramach otrzymanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz informacji wnioskodawcy do dnia 15.12.2022r.
  4. Druk Wniosku o dofinansowanie wraz z drukami załączników oraz „Szczegółowe informacje dla bezrobotnych powyżej 29 roku życia ubiegających się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności” i „Kryteria przyznawania bezrobotnemu powyżej 29 roku życia dofinansowania, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności” można uzyskać ze strony internetowej tut. Urzędu: www.chelmno.praca.gov.pl
  5. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w skrzynce podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie, udostępnionej  przy wejściu głównym do urzędu – wewnątrz budynku, dostępnej tylko w godzinach pracy urzędu lub przesłanie pocztą tradycyjną do Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie, przy ul. Świętojerskiej 1 (decyduje data doręczenia).
  6. Termin składania wniosków od dnia 28.09.2022r. do dnia 05.10.2022r., do godz. 1515.
  7. O wynikach rozpatrzenia wniosku bezrobotni zostaną powiadomieni w terminie do 30 dni  od daty jego złożenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Zawieranie umów cywilnoprawnych z Wnioskodawcami następować będzie w terminie do dnia 18.11.2022r.

Ostatnie posty