Ogłoszenie

Starosta Powiatu Chełmińskiego

 informuje, o możliwości przyznania 2 osobom bezrobotnym do 30 roku życia

dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie chełmińskim poprzez usamodzielnienie się na rynku pracy.

1. Wysokość dofinansowania  na podjęcie działalności gospodarczej może być przyznana do wysokości 30.000,00 zł.

2. Beneficjentami są bezrobotni do 30 roku życia zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, zamieszkujące teren powiatu chełmińskiego, zaliczonych do kategorii NEET, spełniających łącznie trzy warunki:

– nie pracuje,

– nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

– nie szkoliła się ze środków publicznych w ostatnich 4 tygodniach (uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

3.Dofinansowanie jest przyznawane w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (V)”, w związku z tym, o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie osoby bezrobotne, które do tej pory nie uczestniczyły w formach aktywizacji zawodowej (szkolenia, staże, prace interwencyjne) realizowanych w ramach w/w projektu  oraz zobowiążą się do podjęcia działalności gospodarczej do dnia 01.12.2022r. i do złożenia rozliczenia –  zestawienia kwot wydatkowanych w ramach otrzymanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz informacji wnioskodawcy do dnia 15.12.2022r.  

4. Druk Wniosku o dofinansowanie wraz z drukami załączników oraz „Szczegółowe informacje dla bezrobotnych do 30 roku życia ubiegających się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności” i „Kryteria przyznawania bezrobotnemu do 30 roku życia dofinansowania, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności” można uzyskać ze strony internetowej tut. Urzędu: www.chelmno.praca.gov.pl

5. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy  w Chełmnie (I piętro),  lub przesłać pocztą tradycyjną do Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie, przy ul. Świętojerskiej 1 (decyduje data doręczenia).

6. Termin składania wniosków od dnia 28.09.2022 r. do dnia 05.10.2022 r., do godz. 1515.

7. O wynikach rozpatrzenia wniosku bezrobotni zostaną powiadomieni w terminie do 30 dni  od daty jego złożenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Zawieranie umów cywilnoprawnych z Wnioskodawcami następować będzie w terminie do dnia 18.11.2022r. 

Ostatnie posty