Nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno-biurowych

Chełmno, 18.08.2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

ogłasza konkurs na stanowisko

specjalista ds. administracyjno-biurowych

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy – 1/1 etat;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • rozpoczęcie pracy – IX-X 2023

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie czynności zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Dyrektora Biura;
 • przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do Biura Stowarzyszenia;
 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych;
 • obsługa kancelaryjna Biura;
 • organizacja przebiegu oraz realizacja szkoleń i doradztwa;
 • przygotowanie oraz nadzór nad dokumentacją doradczą i szkoleniową;
 • przygotowanie raportów dotyczących realizacji projektów;
 • monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE;
 • rzetelne i efektywne wykonywanie przydzielonych obowiązków oraz prac powierzonych;
 • informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach;
 • obsługa Rady, Walnego Zebrania Członków, Zarządu;
 • sporządzanie systematycznych protokołów z Walnego Zebrania Członków, Zebrań Zarządu;
 • prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia;
 • obsługa i realizacja zadań związanych z naborem wniosków o dofinansowanie;
 • obsługa administracyjna Stowarzyszenia;
 • organizacja spotkań, zebrań, wyjazdów służbowych i konferencji;
 • utrzymanie czystości Biura LGD;
 • prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej prowadzonych naborów, wniosków o dofinansowanie, doradztwa, szkoleń oraz innych działań Stowarzyszenia;
 • kontrolowanie zapasów oraz dystrybucja wydawnictw oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych;
 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD;
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność;
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia;
 • świadczenie doradztwa w zakresie przygotowania i rozliczania projektów związanych z realizacją LSR;
 • przeprowadzanie badań ankietowych w zakresie efektywności świadczonego doradztwa;
 • prowadzenie rejestru zapisów oraz rejestru doradztwa;
 • prowadzenie innych spraw wynikających z potrzeb funkcjonowanie Biura LGD oraz wykonywanie bieżących poleceń przełożonego nie wynikających z zakresu zadań i czynności a wynikających z żywotnego interesu Stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych;
 • postrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w myśl art.211 Kodeksu Pracy oraz dbania o czystość i higienę na stanowisku pracy;
 • obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zakresem czynności na stanowisku pracy zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie;
 • doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej (min. 1 rok);
 • znajomość procedur projektowych (przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych z UE);
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów Word, Excel, Power Point, Internet, umiejętność obsługi sprzętu biurowego;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

Prawo jazdy kat. B oraz znajomość języka angielskiego mile widziane.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć z ofertą:

 • list motywacyjny oraz życiorys zawodowy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie;
 • zaświadczenie / oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Chełmno zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, sala nr 3 lub przesłać drogą elektroniczną na adres lgdchelmno@wp.pl w terminie do dnia 25.08.2023 r. do godz. 15.15.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przez Komisję Rekrutacyjną LGD Chełmno. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej 15.09.2023 r.

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 501 388 474.

Zarząd LGD Chełmno

01b-Klauzule-informacyjne-pracownicy-nabor-1-1

LGD_CHE�MNO

Ostatnie posty