Nabór na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

ogłasza konkurs na stanowisko

pracownik administracyjno-biurowy

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę;

 • wymiar czasu pracy – 1/1 etat;

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie czynności zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Dyrektora Biura;

 • przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do Biura Stowarzyszenia;

 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych;

 • obsługa kancelaryjna Biura;

 • organizacja przebiegu oraz realizacja szkoleń i doradztwa;

 • przygotowanie oraz nadzór nad dokumentacją doradczą i szkoleniową;

 • przygotowanie raportów dotyczących realizacji projektów;

 • monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE;

 • rzetelne i efektywne wykonywanie przydzielonych obowiązków oraz prac powierzonych;

 • informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach;

 • obsługa Rady, Walnego Zebrania Członków, Zarządu;

 • sporządzanie systematycznych protokołów z Walnego Zebrania Członków, Zebrań Zarządu;

 • prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia;

 • obsługa i realizacja zadań związanych z naborem wniosków o dofinansowanie;

 • obsługa administracyjna Stowarzyszenia;

 • organizacja spotkań, zebrań, wyjazdów służbowych i konferencji;

 • utrzymanie czystości Biura LGD;

 • prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej prowadzonych naborów, wniosków o dofinansowanie, doradztwa, szkoleń oraz innych działań Stowarzyszenia;

 • kontrolowanie zapasów oraz dystrybucja wydawnictw oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych;

 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD;

 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność;

 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia;

 • świadczenie doradztwa w zakresie przygotowania i rozliczania projektów związanych z realizacją LSR;

 • przeprowadzanie badań ankietowych w zakresie efektywności świadczonego doradztwa;

 • prowadzenie rejestru zapisów oraz rejestru doradztwa;

 • prowadzenie innych spraw wynikających z potrzeb funkcjonowanie Biura LGD oraz wykonywanie bieżących poleceń przełożonego nie wynikających z zakresu zadań i czynności a wynikających z żywotnego interesu Stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych;

 • postrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w myśl art.211 Kodeksu Pracy oraz dbania o czystość i higienę na stanowisku pracy;

 • obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zakresem czynności na stanowisku pracy zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie;

 • doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej (min. 1 rok);

 • znajomość procedur projektowych (przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych z UE);

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów Word, Excel, Power Point, Internet, umiejętność obsługi sprzętu biurowego;

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

Prawo jazdy kat. B oraz znajomość języka angielskiego mile widziane.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć z ofertą:

 • list motywacyjny oraz życiorys zawodowy;

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

 • dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie;

 • zaświadczenie / oświadczenie o niekaralności;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Chełmno zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

  Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, sala nr 3 lub przesłać drogą elektroniczną na adres lgdchelmno@wp.pl w terminie do dnia 12.07.2023 r. do godz. 15.15.

  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

  I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

  II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przez Komisję Rekrutacyjną LGD Chełmno. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej 26.07.2023 r.

  Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 501 388 474.

  01b-Klauzule-informacyjne-pracownicy-nabor-1 (1)

Ostatnie posty