Nabór na stanowisko Dyrektora biura

WYNIKI:

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko Dyrektora biura LGD Chełmno (zastępstwo) informujemy, iż spośród czterech kandydatur, które wpłynęły na ww. stanowisko i spełniły warunki formalne oraz przeszły proces rozmów kwalifikacyjnych wybrano:

Urszula Wysocka.

Kandydatka spełniła wymagania ustalone w ogłoszeniu o naborze z 05 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na Dyrektora biura LGD Chełmno. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskała najlepszy wynik wykazując się wiedzą i umiejętnościami, a także predyspozycjami, które są przydatne do pracy na danym stanowisku.

Serdecznie dziękujemy za złożone oferty. Życzymy sukcesów i zachęcamy do składania ofert na specjalistę ds. administracyjno-biurowych.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CHEŁMNO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA BIURA LGD CHEŁMNO

 Chełmno, dn. 05.01.2022 r.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CHEŁMNO

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA  BIURA LGD CHEŁMNO

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na zastępstwo;
 • wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • miejsce pracy: Chełmno.

Zakres obowiązków:

 • reprezentowanie stowarzyszenia w granicach umocowania;
 • realizacja zadań określonych przez Zarząd;
 • prowadzenie zwykłego zarządu nad sprawami Stowarzyszenia;
 • nadzór i podpisywanie bieżącej korespondencji;
 • zawieranie umów na zakup usług oraz umów zleceń i o dzieło po akceptacji Zarządu;
 • składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych, jak: podpisywanie dokumentów o charakterze finansowo-rozliczeniowym;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Zarządu;
 • współpraca z organami Stowarzyszenia w zakresie realizacji LSR;
 • opracowywanie materiałów, redagowanie informacji, notatek prasowych oraz zarządzanie treścią na stronie internetowej;
 • przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz posiedzenia Zarządu i Rady Stowarzyszenia;
 • opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych;
 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej, Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady;
 • nadzór nad pozostałymi pracownikami Biura poprzez planowanie, organizowanie oraz koordynowanie ich pracy;
 • nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura;
 • nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie,
 • nadzór nad obsługą wniosków, doradztwem i nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji;
 • opracowanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych;
 • nadzór nad prawidłowością sporządzania sprawozdań;
 • koordynacja działań informacyjno-promocyjnych związanych z obszarem działania Stowarzyszenia;
 • współpraca z przedstawicielami mediów;
 • gromadzenie i udostępnianie dokumentów oraz informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia;
 • udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
 • sprawowane pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie jego konserwacji lub naprawy;
 • koordynacja i nadzór nad projektami grantowymi, w tym kontrola i monitoring realizacji grantów;
 • opieka nad procesem oceny i wyboru operacji przez Radę podczas jej posiedzeń-kontrola quorum;
 • koordynacja i nadzór nad wdrażaniem planu komunikacji określonego w LSR;
 • koordynacja i nadzór nad wdrażaniem procedur monitoringu i ewaluacji określonych w LSR;
 • prowadzenie teczek akt osobowych zgodnie z ich wykazem rzeczowym oraz dobrą praktyka biurową;
 • prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy;
 • zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym,
 • realizacja projektów;
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach funduszy UE;
 • prowadzenie archiwum Stowarzyszenia;
 • zaopatrzenie Biura;
 • wsparcie prowadzenia rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;
 • wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny;
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań;
 • prowadzenie rachunku bankowego;
 • sporządzenie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia;
 • inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć mających na celu animację lokalną, wsparcie grup defaworyzowanych i aktywizację mieszkańców obszaru LSR;
 • nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z instytucjami/organizacjami działającymi w zakresie objętym celami LSR oraz potencjalnymi partnerami;
 • przestrzeganie Ustawy o rachunkowości, zamówieniach publicznych i Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa i aktów wewnętrznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej (min. 3 lata);
 • doświadczenie przy realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej (min. 1 rok);
 • doświadczenie we wdrażaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym/lokalnymi;
 • znajomość procedur projektowych (przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych z UE);
 • znajomość zasad i wytycznych związanych z promocją projektów współfinansowanych z UE;
 • znajomość zasad i wytycznych związanych z budżetowaniem projektów współfinansowanych z UE;
 • biegła znajomość obsługi komputera i programów Word, Excel, Power Point, Internet;
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć z ofertą:

 • list motywacyjny oraz życiorys zawodowy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie;
 • zaświadczenie / oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Chełmno zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w terminie od dnia 10.01.2022 r. do 31.01.2022 r. w Biurze LGD Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno.

Nie będą rozpatrywane aplikacje: niekompletne, nadesłane drogą elektroniczną, złożone po  terminie.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przez Komisję Rekrutacyjną LGD Chełmno. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Chełmno www.lgdchelmno.pl  w terminie  do  14.02.2022 r. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 501 388 474.

01b Klauzule informacyjne pracownicy nabor (1)

Ostatnie posty