Konkurs w sprawie doposażenia

INFORMACJA  DLA  PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, PRODUCENTÓW ROLNYCH, ŻŁOBKÓW,  KLUBÓW DZIECIĘCYCH, PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI REHABILITACYJNE

 

Starosta Powiatu Chełmińskiego informuje o możliwości zrefundowania

kosztów wyposażenia lub doposażenia 2 stanowisk pracy

dla skierowanych bezrobotnych, skierowanych opiekunów osób niepełnosprawnych lub skierowanych poszukujących pracy absolwentów

w wysokości do 30.000,00 zł brutto na 1 stanowisko pracy

 

Do zatrudnienia w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, kierowane w pierwszej kolejności będą osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, zamieszkujące teren powiatu chełmińskiego, zaliczone do kategorii NEET, spełniające łącznie trzy warunki:

– nie pracuje,

– nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

– nie szkoliła się ze środków publicznych w ostatnich 4 tygodniach,

oraz osoby bezrobotne, powyżej 29 roku życia znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniające dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów :

– osoby powyżej 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach (bez wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

Do zatrudnienia w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, kierowane będą osoby bezrobotne, które do tej pory nie uczestniczyły w formach aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Wsparcie Aktywności Zawodowej osób bezrobotnych w powiecie chełmińskim (V)” oraz  ,,Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie chełmińskim (V)”.

 

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZAPRASZAMY:

  1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, przedszkola, szkoły, producentów rolnych zamierzających wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanych bezrobotnych lub skierowanych poszukujących pracy opiekunów osoby niepełnosprawnej;
  2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych zamierzających wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy, związane bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych dla  skierowanych bezrobotnych, skierowanych poszukujących pracy opiekunów osoby niepełnosprawnej lub skierowanych poszukujących pracy absolwentów;
  3. Żłobki lub kluby dziecięce zamierzających wyposażyć lub doposażyć stanowisko prac związane bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć dla skierowanych  bezrobotnych,   skierowanych poszukujących pracy opiekunów osoby niepełnosprawnej lub skierowanych poszukujących pracy absolwentów.

W przypadku refundowania podmiotom, szkołom, przedszkolom lub producentom rolnym:

– stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – zatrudnienie musi być w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres co najmniej 24 miesięcy;

– stanowiska pracy dla skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej – zatrudnienie musi stanowić co najmniej połowę jego pełnego wymiaru, przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Kwota  refundacji stanowiska pracy jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy.

 W przypadku refundowania podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne, żłobkom, klubom dziecięcym stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta , osoby skierowane na refundowane stanowiska pracy muszą być zatrudnione co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Kwota refundacji uzależniona jest  od wymiaru czasu pracy osoby zatrudnianej na refundowanym stanowisku pracy  i jest proporcjonalna do oferowanego wymiaru czasu pracy.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Wniosek należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 8) lub przesłać pocztą tradycyjną do Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1 (decyduje data doręczenia) w terminie od dnia 28.11.2022r.do wyczerpania limitu środków.

Zawieranie umów cywilnoprawnych z Wnioskodawcami następować będzie w terminie do 16.12.2022 r. Ogłaszający nie zawrze umowy z Wnioskodawcą, jeżeli Wnioskodawca nie zobowiąże się do wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy oraz do złożenia rozliczenia najpóźniej do dnia 23.12.2022r. i zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta najpóźniej do dnia 27.12.2022r.

O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomione w terminie 30 dni od daty jego złożenia wraz
z kompletem wymaganych dokumentów.

Wnioski niekompletne, bez wymaganych załączników lub błędnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu można uzyskać pod nr tel. 056 686 00 41/056 686 00 42

Druki wniosków można pobrać na stronie internetowej – www.chelmno.praca.gov.pl

 

Ostatnie posty