Konkurs 1/K/2020

Chełmno, data 20.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2020
Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-375/20

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP d) kluby pracy;
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),

CEL OGÓLNY LSR: 1. Zwiększenie liczby działań w obszarze aktywnej integracji o charakterze
środowiskowym na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na obszarze LGD do roku 2023
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1. Wsparcie działań na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 Zaktywizowane społecznie-zawodowo społeczeństwo LGD Chełmno (Typ 1d i 1e SZOOP) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup
docelowych z obszaru LSR:
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:
a) mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ma terenie obszaru LSR,
b) osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
c) osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 980 255,00 zł pochodzących z Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS).
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu.
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę
zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu – 10 318,47 zł.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.
W niniejszym naborze dopuszcza się możliwość finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 zł netto.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 06.04.2020 r. do 20.04.2020 r., do godz. 15.15
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2020.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić,
wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków
o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej:
https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy dostarczyć do biura LGD Chełmno (decyduje data wpływu do Biura LGD): 86-200 Chełmno, ul. Dominikańska 35, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

Okres i termin realizacji projektu:
Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, a data końcowa realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.12.2021 r.

Obszar realizacji projektu:
W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców Miasta Chełmna, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy realizować na obszarze Miasta Chełmna. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem miasta. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu. Biuro projektu musi działać na terenie Miasta Chełmna przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu jego rozliczenia.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD Chełmno. Z pytaniami można się
zgłaszać na adres email: lgdchelmno@wp.pl lub telefonicznie pod numerem: 501 388 474.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia
projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie:
www.lgdchelmno.pl, w biurze LGD Chełmno oraz na stronie www.mojregion.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny.

 

Więcej w zakładce KONKURSY (link poniżej):

Konkursy

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty