Komunikat z dnia 06.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z pandemią wywołaną chorobą COVID-19 oraz stanowiskiem ministerstwa w zakresie działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii na realizację projektów współfinansowanych z środków UE, zaszła konieczność aktualizacji wzorów umów o dofinansowanie projektów. Zmiany dotyczą zał. nr 10 oraz zał. nr 10a do konkursu numer 1/K/2020.

Zakres zmian:

1.           zmieniona została definicja siły wyższej;

2.           wprowadzony został obowiązek niezwłocznego zgłoszenia IZ RPO WK-P oddziaływania siły wyższej na projekt oraz uzgodnienia niezbędnych działań naprawczych;

3.           w przypadku wystąpienia siły wyższej umożliwiono składanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w terminie uzgodnionym z Instytucją IZ RPO w siedzibie tej instytucji lub pocztą z notarialnym poświadczeniem;

4.           wprowadzono nowe warunki natychmiastowego rozwiązania umowy w związku z oddziaływaniem na projekt siły wyższej (spójność z EFRR);

5.           zaktualizowano metryki aktów prawnych;

6.           w „Oświadczeniu uczestnika projektu” (załącznik do umowy) uaktualniono adres inspektora ochrony danych osobowych.

Poniżej zaktualizowane załączniki:

Zał nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Zał nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe

 

Pełen link do ogłoszenia poniżej:

Konkursy

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

 

 

 

Ostatnie posty