Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy

INFORMACJA  DLA  PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, PRODUCENTÓW ROLNYCH, ŻŁOBKÓW,  KLUBÓW DZIECIĘCYCH, PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI REHABILITACYJNE

Starosta Powiatu Chełmińskiego informuje o możliwości zrefundowania kosztów wyposażenia lub doposażenia 18 stanowisk pracy  dla skierowanych bezrobotnych, skierowanych opiekunów osób niepełnosprawnych lub skierowanych poszukujących pracy absolwentów w wysokości do 25.000,00 zł brutto na 1 stanowisko pracy

Do zatrudnienia w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, kierowane będą osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, a w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowane nie dłużej niż 4 miesiące, zamieszkujące teren powiatu chełmińskiego, zaliczone do kategorii NEET, spełniające łącznie trzy warunki:

– nie pracuje,

– nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

– nie szkoliła się ze środków publicznych w ostatnich 4 tygodniach,

oraz osoby bezrobotne, powyżej 29 roku życia znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniające dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów :

– osoby powyżej 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach (bez wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, ponad gimnazjalne).

Do zatrudnienia w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, kierowane będą osoby bezrobotne, które do tej pory nie uczestniczyły w formach aktywizacji zawodowej (szkolenia, staże) realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w bieżącym roku.

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZAPRASZAMY:

  1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, przedszkola, szkoły, producentów rolnych zamierzających wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanych bezrobotnych lub skierowanych poszukujących pracy opiekunów osoby niepełnosprawnej;
  2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych zamierzających wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy, związane bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych dla  skierowanych bezrobotnych, skierowanych poszukujących pracy opiekunów osoby niepełnosprawnej lub skierowanych poszukujących pracy absolwentów;
  3. Żłobki lub kluby dziecięce zamierzających wyposażyć lub doposażyć stanowisko prac związane bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć dla skierowanych  bezrobotnych,   skierowanych poszukujących pracy opiekunów osoby niepełnosprawnej

lub skierowanych poszukujących pracy absolwentów.

W przypadku refundowania podmiotom, szkołom, przedszkolom lub producentom rolnym:

– stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – zatrudnienie musi być w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres co najmniej 24 miesięcy;

– stanowiska pracy dla skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej – zatrudnienie musi stanowić co najmniej połowę jego pełnego wymiaru, przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Kwota  refundacji stanowiska pracy jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy.

 W przypadku refundowania podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne, żłobkom, klubom dziecięcym stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta , osoby skierowane na refundowane stanowiska pracy muszą być zatrudnione co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Kwota refundacji uzależniona jest  od wymiaru czasu pracy osoby zatrudnianej na refundowanym stanowisku pracy  i jest proporcjonalna do oferowanego wymiaru czasu pracy.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pok.
nr 8 (I piętro) w terminie od dnia 08.07.2019r.do dnia 12.07.2019 r. do godz. 1515.

Zawieranie umów cywilnoprawnych z Wnioskodawcami następować będzie w terminie do 31.08.2019 r. Ogłaszający nie zawrze umowy z Wnioskodawcą, jeżeli Wnioskodawca nie zobowiąże się do wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy oraz do złożenia rozliczenia najpóźniej do dnia 16.09.2019r. i zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta najpóźniej do dnia 30.09.2019r.

O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomione w terminie 30 dni od daty jego złożenia wraz
z kompletem wymaganych dokumentów.

Wnioski niekompletne, bez wymaganych załączników lub błędnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu można uzyskać pod nr tel. 056 686 00 41 wew. 172.

Druki wniosków można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie

  1. Świętojerska 1, pok. 7 lub na stronie internetowej – www.chelmno.praca.gov.pl

ZAPRASZAM  DO WSPÓŁPRACY

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty