Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie

Chełmno, dnia 17.05.2021r.

 

Starosta Powiatu Chełmińskiego

 informuje, o możliwości przyznania Pracodawcom środków

 z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

 

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego są adresowane do pracodawców i pracowników. Celem jest pomoc w przekwalifikowaniu, uzyskaniu umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych pracodawców oraz osób pracujących i zapobieganie utracie zatrudnienia.

 

 1. Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy oznacza, że środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwane dalej środkami KFS, można przeznaczyć na:

– określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się

o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

– kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

– egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności,

kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

– badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po

ukończonym kształceniu,

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W 2021 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przyznawane zgodnie z ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami wydatkowania środków KFS i  mogą być przeznaczone na:

1) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność.

2)  Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby.

3)  Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych – barometr zawodów 2021 powiat chełmiński.

4) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

5) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

6)  Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii  i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.

7)  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości

8)  Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 1. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na wniosek Pracodawcy, na podstawie umowy Starosta może przyznać środki na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników   i pracodawcy w  wysokości:
 2. a) 80% wysokości kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wkład własny wnoszony przez Pracodawcę wynosi 20% wysokości kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 1. b) 100% wysokości kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców,  nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika – w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców.

(mikroprzedsiębiorca oznacza to przedsiębiorcę, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro).

 1. c) Przy wyliczaniu wkładu, o którym mowa w pkt 2 a uwzględnia się wyłączne koszty samego kształcenia ustawicznego. Nie uwzględnia się pozostałych kosztów, jakie ponosi pracodawca w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym np. wynagrodzenie za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu na zajęcia itp.
 2. Mając na względzie zasady racjonalności i gospodarności przy wydatkowaniu środków publicznych, Pracodawca powinien planować wydatki w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:
 3. a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b)optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 1. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

– może być sfinansowane kształcenie ustawiczne , które rozpocznie się wyłącznie w 2020r.

– nie może być sfinansowane kształcenie ustawiczne, które rozpoczęło się przed złożeniem  wniosku i podpisaniem umowy o przyznanie środków z KFS.

 1. Podstawę ubiegania się o przyznanie środków KFS stanowi złożenie przez Pracodawcę „Wniosku Pracodawcy o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców” wraz z załącznikami wymienionymi w tym wniosku – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Wniosek zawiera między innymi:

1)dane pracodawcy, nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informację o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

2) wskazanie działań, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy, liczby osób według grup wieku 15–24 lata, 25–34 lata, 35–44 lata, 45 lat i więcej, których wydatek dotyczy, form kształcenia ustawicznego, kosztów kształcenia ustawicznego na jednego uczestnika oraz terminu realizacji wskazanych działań;

3) określenie całkowitej wysokości wydatków na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy, wnioskowaną wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;

4) uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy oraz obowiązujących priorytetów wydatkowania środków KFS, a w przypadku środków z rezerwy KFS – dodatkowo priorytetów wydatkowania środków rezerwy KFS;

5) uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS wraz z następującymi informacjami:

–  nazwa i siedziba realizatora usługi kształcenia ustawicznego,

–  posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych

usług kształcenia ustawicznego, a w przypadku kursów – posiadanie dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, jeżeli informacja ta nie jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych,

–  nazwa i liczba godzin kształcenia ustawicznego,

– cena usługi kształcenia ustawicznego w porównaniu z ceną podobnych usług oferowanych na rynku, o ile są dostępne;

6) informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

 • Do wniosku pracodawca dołącza:

1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.),

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

3) kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

4) program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu,

5) wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

 1. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie wniosek mogą składać Pracodawcy mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie Powiatu Chełmińskiego.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika – w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy.

6.1 Wniosek należy złożyć w terminie naboru wniosków wskazanym w niniejszym Ogłoszeniu.

6.2 Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:

– bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,

– podpis potwierdzony profilem zaufania elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

6.3 Wniosek należy wypełnić wyłącznie na jedno kształcenie ustawiczne, z wyjątkiem sytuacji, gdy pracodawca wnioskuje o sfinansowanie kosztów kształcenia dla jednej osoby.

 1. W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony starosta wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia/uzupełnienia.
 2. W przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pisemnie pracodawcę.
 3. W przypadku nie dołączenia załączników wymienionych we wniosku w pkt. 5.1, wniosek pozastawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pisemnie pracodawcę.
 4. Kompletny i prawidłowo sporządzony pod względem formalnym oraz złożony w określonym w Ogłoszeniu terminie Wniosek jest rozpatrywany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy    w Chełmnie działającego z upoważnienia Starosty Chełmińskiego, który przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia:

1) zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków ustalonych przez ministra właściwego do spraw Pracy.

8) spełnianie warunków  koniecznych do udzielenia pomocy de minimis, w przypadku gdy pracodawca jest beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu ustawy  z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 362 z późn, zm.).

9)  racjonalność i gospodarność, o której mowa w ust. 3 niniejszego Ogłoszenia;

10) dodatkowo pierwszeństwo rozpatrywania będą miały wnioski Pracodawców, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie nie zawierał w bieżącym roku umów na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 1. Dofinansowanie ze środków KFS ma charakter fakultatywny, co oznacza, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie działający z upoważnia na Starosty może przyjąć wniosek do realizacji, odrzucić, wezwać do poprawienia lub przystąpić do negocjacji treści wniosku, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców zawierającą w szczególności:

1) strony umowy oraz datę i miejsce jej zawarcia;

2) okres obowiązywania umowy;

3) wysokość środków z KFS na finansowanie działań, o których mowa we wniosku;

4) numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki KFS, oraz termin ich przekazania

5) sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz rodzaje dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków;

6) warunki wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy;

7)warunki zwrotu przez pracodawcę środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, z uwzględnieniem powodów nieukończenia z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy.

8) warunki zwrotu przez pracodawcę środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

9)sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;

10) odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis;

11) zobowiązanie pracodawcy do przekazanie na żądanie starosty danych dotyczących:

 1. a) liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, w podziale według tematyki kształcenia ustawicznego, płci. grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat

i więcej, poziomu wykształcenia oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze;

 1. b) liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS;
 2. c) liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.

12.1  Do umowy dołącza się jako jej integralną część złożony przez pracodawcę Wniosek.

12.2  Druk umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013, str. 9)  lub rozporządzeniu Komisji  (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U.UE.L.2014.190.45).

Pracodawca będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 362  z późn. zm.) do wniosku dołącza informacje, zaświadczenia lub oświadczenia w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust.1 i 2 tej ustawy.

Niespełnianie warunków przez pracodawcę – beneficjenta pomocy w zakresie w/w zapisów powoduje brak możliwości zawarcia  umowy.

 1. Termin składania wniosków od dnia 20.05.2021r. do 28.05.2021r.

W razie potrzeby nabór wniosków może zostać powtórzony do wyczerpania ustalonego limitu środków ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy.

15.Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w skrzynce podawczej Urzędu (skrzynka znajduje się przy wejściu głównym do urzędu) lub przesłać pocztą tradycyjną.

 1. Druk Wniosku o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pok. nr 1 (parter) od poniedziałku do piątku, a także na stronie internetowej www.chelmno.praca.gov.pl, szczegółowe informacje telefonicznie pod numerem: (056) 686-00-41 wew. 151.

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
 • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
 • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie posty