Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI

ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Starosta Powiatu Chełmińskiego

zaprasza do składania wniosków o organizację staży

 

Celem jest pozyskanie podmiotów do zorganizowania staży określonej grupie bezrobotnych, które umożliwią im nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

  1. Beneficjentami są bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, powyżej 29 roku życia znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniający dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów według następującej kolejności:

– długotrwale bezrobotny,

– po 50 roku życia,

– z niepełnosprawnościami

– osoby o niskich kwalifikacjach ( bez wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, ponad gimnazjalne)

Staż jest realizowany w ramach projektu Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie chełmińskim (V)”, w związku z tym, w stażu mogą brać udział jedynie te osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w w/w projekcie.

  1. Staże, trwające do 6 miesięcy (bez nawiązania stosunku pracy), organizowane będą na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z organizatorem stażu. Zakończenie stażu musi nastąpić do dnia 30.11.2021r.

 

  1. Akceptację uzyskają wnioski podmiotów zobowiązujących się do zatrudnienia każdego stażysty bezpośrednio po zakończeniu odbywania stażu na okres co najmniej 1 miesiąca, w ramach umowy o pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

 

  1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w skrzynce podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie przy wejściu głównym urzędu – wewnątrz budynku, dostępnej tylko w godzinach pracy urzędu lub przesłanie pocztą tradycyjną do Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie ul. Świętojerska 1.

 

  1. Druk wniosku oraz wszelkie informacje w sprawie organizacji staży, w tym określone w „Szczegółowych informacjach dla organizatorów staży”, można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, w godzinach 7301515 (od poniedziałku do piątku), tel. nr 056 686 00 41, witryna: www.chelmno.praca.gov.pl.

 

  1. Realizacja wniosków następować będzie stopniowo według kolejności zgłoszeń lub do chwili wyczerpania limitu środków.

 

  1. O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomione w terminie do 30 dni,

od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty