Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI

ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Starosta Powiatu Chełmińskiego

zaprasza do składania wniosków o organizację staży

w łącznej liczbie 50 miejsc.

Celem jest pozyskanie podmiotów do zorganizowania staży określonej grupie bezrobotnych, które umożliwią im nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

  1. W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (IV)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, beneficjentami są bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, na staż kierowane będą osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, a w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowane nie dłużej niż 4 miesiące, zamieszkujące teren powiatu chełmińskiego, zaliczone do kategorii NEET, spełniające łącznie trzy warunki:

– nie pracuje,

– nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

– nie szkoliła się ze środków publicznych w ostatnich 4 tygodniach.

Staż jest realizowany w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (IV)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w związku z tym, w stażu mogą brać udział jedynie te osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w w/w projekcie.

  1. Staże, trwające 6 miesięcy (bez nawiązania stosunku pracy), organizowane będą od dnia 13.07.2020r., nie później niż od 01.09.2020r., na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z organizatorem stażu.

 

  1. Akceptację uzyskają wnioski podmiotów zobowiązujących się do zatrudnienia każdego stażysty bezpośrednio po zakończeniu odbywania stażu na okres co najmniej 1 miesiąca, w ramach umowy o pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

 

  1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pok. 8 (sekretariat).

 

  1. Druk wniosku oraz wszelkie informacje w sprawie organizacji staży, w tym określone w „Szczegółowych informacjach dla organizatorów staży”, można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pokój nr 2 (parter), w godzinach 7301515 (od poniedziałku do piątku), tel. nr 056 686 00 41, witryna: www.chelmno.praca.gov.pl

 

  1. Wnioski należy składać w terminie: od dnia 09.07.2020r. Realizacja wniosków następować będzie stopniowo według kolejności zgłoszeń do chwili wyczerpania limitu środków.
  2. O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomione w terminie do 30 dni,

od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty