Informacja Starosty Powiatu Chełmińskiego dla przedsiębiorców/pracodawców o możliwości organizacji prac interwencyjnych

Starosta Powiatu Chełmińskiego zaprasza
do składania wniosków 
o organizację prac interwencyjnych,
w ramach których utworzy 
50 miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych lub skierowanych bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej

W ramach niniejszego ogłoszenia Starosta może utworzyć 50 miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych lub skierowanych bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej oraz dokonywać zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia:

  • – bezrobotnych zatrudnionych na okres do 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach prac interwencyjnych w wysokości uprzednio uzgodnionej nieprzekraczającej jednak kwoty 830,00 zł i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za co miesiąc ich zatrudniania;
  • – bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej zatrudnionych na okres do 6 miesięcy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy w ramach prac interwencyjnych w wysokości uprzednio uzgodnionej nieprzekraczającej jednak kwoty 1050,00 zł i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za co miesiąc ich zatrudniania.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do dalszego zatrudnienia odpowiednio:

  • skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres powyżej 3 miesięcy, po zakończeniu okresu podlegającego refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne,
  • skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy przez okres powyżej 3 miesięcy, po zakończeniu okresu podlegającego refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW:

  • W stosunku do których nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację oraz nie przewiduje się złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego, ani likwidacyjnego.
  • Którzy na dzień złożenia wniosku nie zalegają z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz nie zalegają z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.
  • Którzy w ciągu ostatnich 365 dni nie zostali ukarani ani skazani prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy i nie są objęci postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy (zgodnie z art.36 ust.5e pkt. 2 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy).
  • Spełniających warunki formalne określone w rozporządzeniu MP i PS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. 2014, poz. 864).

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, ul. Świętojerska 1, pok. 8 (sekretariat).

Termin składania wniosków upływa z dniem 15.06.2018r. lub z chwilą wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy, realizacja wniosków następować będzie stopniowo według kolejności ich złożenia. 

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych może nastąpić najwcześniej od 01.02.2018r., i nie później niż od  01.07.2018r.

W przypadku gdy wnioski, są nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne, starosta wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Bliższych informacji na temat zasad organizacji prac interwencyjnych udziela Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej mgr Violetta Chojnicka, pok. nr 7, nr tel. 56 686 00 41 wew. 171 .

Załącznik: Organizacja prac interwencyjnychStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

• Całkowita wartość projektu 284 545,49 zł,

• Całkowita wartość dofinansowania 270 318,19 zł,

• Wkład własny 14 227,30 zł.

Ostatnie posty