INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

             

     INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Starosta Powiatu Chełmińskiego

zaprasza do składania wniosków o organizację staży

 

Celem konkursu jest pozyskanie podmiotów do zorganizowania staży dla osób niepełnosprawnych, które umożliwią im nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

  1. Beneficjentami konkursu są osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, którym zapewnia się odbywanie staży zawodowych w łącznej liczbie 4 miejsc. 
  2. Staże, trwające do 6 miesięcy (bez nawiązania stosunku pracy), organizowane będą począwszy od dnia 01.05.2023r. na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z organizatorem stażu. Zakończenie stażu musi nastąpić do dnia 30.11.2023 r.
  3.  Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal https://sow.pfron.org.pl/
  4. Wszelkie informacje w sprawie organizacji staży, w tym określone w „Szczegółowych informacjach dla organizatorów staży”, można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, w godzinach 7301515 (od poniedziałku do piątku), tel. nr 056 686 00 41, witryna: www.chelmno.praca.gov.pl.
  5. Wnioski należy składać w terminie od dnia 17.04.2023r. Realizacja wniosków następować będzie stopniowo według kolejności zgłoszeń lub do chwili wyczerpania limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  6. O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomieni w terminie do 30 dni, od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów.
Ostatnie posty