Granty na aktywizację społeczną

Chełmno,  04.09.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2020/G/1

Lokalna Grupa Działania Chełmno

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

ZAKRES TEMATYCZNY:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna

Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego     społeczeństwa z obszaru LGD

Cel ogólny LSR 2 Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej      oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

Typ projektu:

TYPY (wg SZOOP RPO WKP):

– TYP 2a usługi wzajemnościowe, samopomocowe;

– TYP  2b lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

– TYP  2c inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

– TYP 1c kluby młodzieżowe;

– TYP 1f i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Więcej informacji w linku poniżej:

Konkursy

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno realizuje projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Całkowita wartość projektu: 527 383,83 zł,
  • Całkowita wartość dofinansowania: 501 014,63 zł,
  • Wkład własny: 26 369,20 zł.

 

Ostatnie posty