Granty 2021/G/2E

INFORMACJA:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno informuje, iż do dnia 30.09.2021 r., do godz. 15.15, na ogłoszony nabór nr 2021/G/2E nie wpłynął żaden wniosek.

Wkrótce będziemy ogłaszać kolejny nabór. Śledźcie uważnie stronę i fb LGD Chełmno.

UWAGA!

Link do generatora wniosków o dofinansowanie jest już aktywny:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=e3fd752e9beb16b2&&b=eeedddf56c878a78d883af0d7e0ad4c9

Zapraszamy do składania wniosków o powierzenie grantu.

Chełmno, 23.08.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2021/G/2E

Typ projektu:
Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym:
działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych
na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych
i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej

Lokalna Grupa Działania Chełmno
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno

ZAKRES TEMATYCZNY:
Przedsięwzięcie 3.1.1 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Cel szczegółowy LSR 3.1 Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej
Cel ogólny LSR 3 Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych
Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

I. INFORMACJE O NABORZE
Lokalna Grupa Działania Chełmno ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

II. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU
Termin, od którego można składać wnioski – 06.09.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 30.09.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia naboru – IV kwartał 2021 r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Lokalna Grupa Działania Chełmno, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, sala nr 3, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.

IV. SPOSÓB I TRYB SKŁADANIA WNIOSKU
Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdchelmno.pl – zakładka KONKURSY. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie. Wersję ostateczną wygenerowaną przez GWD kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.
Wygenerowany przez GWD wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 29.06.2021 r., do godz. 15.15.
Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:
a) osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu wniosku) – decyduje data wpływu do biura LGD.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

V. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
O grant mogą się ubiegać:
– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)
Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru muszą być osoby spełniające poniższe kryteria:
1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR, tj. miasta Chełmno;
2) podmioty ekonomii społecznej z obszaru LSR,
3) jednostki samorządu terytorialnego z obszaru LSR

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?
Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno, które przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:
CEL OGÓLNY LSR 3 – Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD Chełmno do roku 2023;
Cel szczegółowy LSR 3.1 – Wsparcie inicjatyw w zakresie rozwoju ekonomii społecznej;
Przedsięwzięcie 3.1.1 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
TYP: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej.

VIII. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU
W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD Chełmno oraz projekcie grantowym LGD Chełmno:
a) wskaźnik produktu wg SzOOP:
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS);
b) wskaźniki produktu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:
– Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w programie;
– Liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w programie;
– Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS (def. WLWK);
c) wskaźniki rezultatu specyficzne dla Projektu Grantowego LGD:
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły wiedzę w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej po opuszczeniu programu;
– Liczba utworzonych partnerstw publicznospołecznych.

UWAGA: Wymogi realizacyjne dotyczące wskaźników produktu i rezultatu zawarto w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS.

IX. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 199 852,00 PLN.

X. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ MAKSYMALNA WARTOŚĆ GRANTU
Forma wsparcia: zaliczka/refundacja
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

XI. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW
Koszty projektu objętego grantem winny być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Koszty projektu objętego grantem są przedstawiane w budżecie w podziale na:
a) koszty bezpośrednie – dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem;
b) koszty administracyjne – w projektach objętych grantami Grantobiorca może rozliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem do wysokości 20% grantu.
UWAGA: W ramach projektów objętych grantami nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych i cross-financingu.

XII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
LGD Chełmno dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, w zakresie:
1. Kryteriów zgodności z LSR;
2. Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców;
Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 5 i nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:
1) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR Grantobiorców.
2) Uzyskanie minimum wymaganych punktów za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru;
Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 64 pkt.
Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 12 do ogłoszenia o naborze.
XIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTAMI W RAMACH EFS
Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

XIV. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU
Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Chełmno, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.15-15.15.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgdchelmno@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.
W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD lub w formie on-line, po uprzednim umówieniu się na doradztwo.

XV. ZAŁĄCZNIKI
Załączniki i materiały dodatkowe:
1. Załącznik nr 1 Zasady udzielenia wsparcia na projekty grantowe 2021
2. Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie EFS
3. Załącznik nr 3 Umowa o dofinansowanie EFS;
4. Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu;
5. Załącznik nr 5 Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców;
6. Załącznik nr 6 Kryteria zgodności z Lokalna Strategia Rozwoju;
7. Załącznik nr 7 Katalog stawek maksymalnych;
8. Załącznik nr 8 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Chełmno aktualizacja z dnia 3 sierpnia 2021;
9. Załącznik nr 9 Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno;
10. Załącznik nr 10 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków;
11. Załącznik nr 11 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego;
12. Załącznik nr 12 Procedura ogłoszenia naboru oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego w ramach środków EFS z RPO W K-P 2014-2020;
13. Załącznik nr 13 Karta oceny zgodności z LSR;
14. Załącznik nr 14 Karta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru cel szczegółowy 3.1;
15.Załącznik nr 15 Karta weryfikacji wstępnej wniosku.

 

Ostatnie posty